Thematafel energietransitie

30 oktober 2018
Maandag 5 november 's middags voor de Industrie, Bedrijven en Utiliteitsbouw en 's avonds voor de Agrarische sector.
foto

Thematafel energietransitie Industrie, Bedrijven en Utiliteitsbouw maandag 5 november, 13:30 – 15:00 uur
U bent hartelijk welkom in het Huis voor Cultuur en Bestuur
 • Inloop met koffie/thee/water etc. (13:15 – 13:30)
 • Welkom + voorstelronde (13:30 – 13:40)
 • Introductie Gemeente Hellendoorn (13:40 – 13:45) toelichting aanleiding en algemene doelstellingen Energievisie Hellendoorn
 • Energiedoelstellingen door KNN Advies (13:45 – 14:00) Waar staan we nu en hoe vertaalt de doelstelling zich naar de sectoren?
 • Plenaire sessie (14:00 – 14:25) Discussie over thema’s uit de energievisie en sectorspecifieke ontwikkelrichtingen: o.a. Samenwerking industrie en energiemanagement MKB (zie onder)
 • Korte break met koffie/thee (14:25 – 14:35)
 • Concrete afspraken & afsluiting (14:35 – 15:00) Hoe kunnen we op basis van de gedeelde ontwikkelrichtingen en andere thema’s komen tot concrete projecten. Wat spreken we met elkaar af?

Ontwikkelrichtingen Industrie, Bedrijven en Utiliteitsbouw
 • Samenwerking Industrie: Het toeleveren en afnemen van energie en het gezamenlijk opwekken van energie biedt  mogelijkheden tot kostenbesparing en energiereductie. Die mogelijkheden zijn echter maatwerk en hangen af van onder meer de ligging ten opzichte van elkaar, de afschrijving van installaties, de beschikbaarheid van technologieën en de investeringsbereidheid. Onderwerpen die naar voor komen zijn energieproductie met biogas (en vergisting) en het gebruiken van restwarmte. Investeren in windenergie is ook als mogelijkheid genoemd. 
 • Energiemanagement MKB: Energie in het MKB wordt grotendeels gebruikt voor klimaatbeheersing en verlichting. Energiemanagement ligt hier voor de hand. Dat zou kunnen bestaan uit een programma waarin de energieprestatie van de bedrijven wordt bekeken en een plan wordt opgesteld voor het verbeteren ervan. Voorlichting kan stimulerend werken. Toezicht en handhaving kan een rol spelen als stok achter de deur.


Thematafel energietransitie Agrarische sector maandag 5 november, 19:30 – 21:00 uur
U bent hartelijk welkom in het Huis voor Cultuur en Bestuur
 • Inloop met koffie/thee/water etc (19:15 – 19:30)
 • Welkom + voorstelronde (19:30 – 19:40)
 • Introductie Gemeente Hellendoorn (19:40 – 19:45) Toelichting aanleiding en algemene doelstellingen Energievisie Hellendoorn
 • Energiedoelstellingen door KNN Advies (19:45 – 20:00) Waar staan we nu en hoe vertaalt de doelstelling zich naar de sectoren?
 • Plenaire sessie (20:00 – 20:25) Discussie over thema’s uit de energievisie en sectorspecifieke ontwikkelrichtingen: o.a. Mestvergisting en -verwerking, verkennen locatie windmolens en verduurzamen bedrijven (zie onder)
 • Korte break (20:25 – 20:35)
 • Concrete afspraken & afsluiting (20:35 – 21:00) Hoe kunnen we op basis van de gedeelde ontwikkelrichtingen en andere thema’s komen tot concrete projecten. Wat spreken we met elkaar af?

Ontwikkelrichtingen Agrarische sector
 • Mestvergisting en -verwerking: De winning van methaan uit mest en het verwijderen van water kan bijdragen aan het verlagen van de kosten van mestverwerking. Het gas kan worden gebruikt voor energieproductie en het vervoersvolume van mest kan drastisch afnemen. Er zijn verschillende opties genoemd voor het vergisten van mest. Dat kan zowel in een grote installatie van het waterschap als op de boerderij zelf. De uitwerking van deze lijn kan gericht zijn op het onderzoeken van de mogelijkheden van vergisting, de eisen die aan de mest worden gesteld, mogelijkheden tot lozing op het oppervlaktewater, een inventarisatie van regelgeving, gesprekken met het waterschap, het doorrekenen van de business-case, etc.
 • Verkennen locatie windmolens: Investeren in windenergie wordt gezien als een economische pijler onder het agrarisch bedrijf. Op voorhand is de verwachting dat er veel lokale weerstand is tegen windmolens. Anderzijds hebben de gesprekken hierover in de buurten nooit echt plaatsgevonden. Het doel van deze lijn is om te verkennen wat geschikte plekken zijn voor windmolens. Niet alleen technisch, maar ook op grond van acceptatie in de buurten. De verkenning kan zich ook richten op modellen voor participatie en coöperatie. 
 • Verduurzamen van bedrijven: De energieprestatie van agrarische bedrijven zelf kan verbeteren door het treffen van energiemaatregelen zoals warmtewisselaars, zonnepanelen en led-verlichting in stallen. Daarnaast kunnen de bedrijven ook biomassa produceren zoals olifantsgras. De vraag is wat de bedrijven hiervoor nodig hebben. Informatie over terugverdientijden? Samenwerking met energiecoöperaties? Goede voorbeelden bij collega’s?