Financiële problemen

De Participatiewet is erop gericht mensen zoveel mogelijk te laten participeren (meedoen) in de samenleving. Financiële problemen kunnen daarvoor een enorme belemmering zijn. Als u schulden hebt en rekeningen niet meer kunt betalen is het daarom van belang om op tijd in te grijpen. De gemeente kan u daarbij van dienst zijn, maar ook tal van andere instanties willen en kunnen u helpen. 

Schulddienstverlening en Stadsbank

Als u zich meldt bij het loket Welzijn, inkomen en zorg, dan  zoeken we samen met u naar een oplossing . Waar kunt u bezuinigen en hoe kunt u meer inkomsten verwerven. Uw persoonlijke situatie bepaalt hoe de oplossing eruit gaat zien. Vaak zal de Stadsbank Oost Nederland worden ingeschakeld. Die kan via een budgetbeheerrekening uw inkomen beheren en uw vaste lasten betalen. Of u kunt bij de Stadsbank tegen lagere rente lenen. Ook bemiddelt de Stadsbank tussen u en uw schuldeisers. Uiteindelijk is er ook de mogelijkheid van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. U krijgt dan een bewindvoerder die uw geldzaken regelt en u bent in de meeste gevallen na drie jaar schuldenvrij.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor vermindering of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen. Hoe dat moet, staat in de informatie die u tegelijk met de gemeentelijke aanslag ontvangt. Zie ook: https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/belastingen-en-heffingen/algemeen/ 

Belastingtoeslagen

Via verschillende toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag) en een kindgebonden budget (bovenop de kinderbijslag) kunt u ook bij de belastingdienst worden ondersteund in uw financiële situatie. Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/

Minimaregelingen

Externe instanties

Naast de gemeente zijn er ook andere instanties die u ondersteunen bij problematische financiële situaties. Die instanties opereren onafhankelijk van de gemeente, maar als dat nuttig en nodig is, werken we uiteraard samen.  
  • Het Steunpunt Minima komt op voor en ondersteunt mensen met een minimuminkomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met h.lammertink@stichtingdewelle.nl of 06 1063 38 46.
  • De Stichting Hulpfonds Hellendoorn helpt mensen met geld of goederen om uit de financiële problemen te komen. http://www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
  • Stichting BOOM begeleidt huishoudens die moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen en te houden. Email: stichtingBOOM@stichtingdewelle.nl
  • De Voedselbank Hellendoorn voorziet gezinnen die door financiële problemen niet in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien wekelijks van een voedselpakket. http://www.voedselbankhellendoorn.nl/
  • Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn stelt een ruimte beschikbaar, gericht op ontmoeten en verbinden. De Huiskamer is een publieke en vrij toegankelijke ruimte waar hulpvragers, hulpverleners, bestuurders en anderen elkaar kunnen ontmoeten en knelpunten kunnen worden besproken. 
  • Het Cliëntenplatform  Werk en Inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over allerlei zaken die met de gemeenschappelijke belangen van minima  te maken hebben. Het platform kijkt of de gemeente de Participatiewet en al wat daarmee samenhangt goed uitvoert. De leden praten ook mee over hoe de gemeente alles geregeld heeft wat met bijstandsuitkeringen en minimuminkomens te maken heeft. In het platform zitten ervaringsdeskundigen: mensen die zelf weten hoe het is om van een laag inkomen te moeten leven. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de kerken in de gemeente Hellendoorn en van het Netwerk Sociale Zekerheid. Meer informatie over het platform leest u op www.clientenplatform-hellendoorn.nl/