Sportbeleid

Ons sportbeleid richt zich op iedere inwoner van de gemeente Hellendoorn en op sporters en sportaanbieders in het bijzonder. Dit vanuit de doelstelling om minimaal 75% van onze inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen.

Sport is bij uitstek geschikt om een waardevolle bijdrage aan een goede sociale samenleving te leveren. De ontwikkelingen in de sport kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de samenleving. Daarom is het van belang deze ontwikkelingen te volgen en daar (sportief) goed op in te spelen. Het sportbeleid in de gemeente Hellendoorn kent daarom een dynamisch karakter.

Voor de vaststelling van het huidige sportbeleid heeft de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport (BLOS) de sportnota ’Sport in beeld’ in 2003 opgesteld.

In de huidige dynamische sportnota wordt vooral ingezet op het belang en de waarde die sport kan hebben bij het bereiken van de doelstellingen die gebaseerd zijn op een gemeentelijke visie ten aanzien van de ruimtelijke en de sociale infrastructuur. 

Om de dynamiek en de brede maatschappelijke waarde van sport aan te geven, is bewust gekozen om vanuit een centrale doelstelling zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema's en einddoelen van de Structuurvisie Sociaal Hellendoorn 2010. Per thema zijn naast de doelstellingen, ook concrete actiepunten geformuleerd.

Aansluitend bij de landelijke en de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van de sociale structuur, wil de BLOS met het sportbeleid het volgende bereiken:

"De gemeente Hellendoorn mogelijk maakt en bevordert dat elke inwoner, uit oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing, en op een verantwoorde wijze, aan enige vorm van sportbeoefening kan doen."

Wilt u graag een exemplaar van de sportnota ontvangen, stuurt u dan een mail naar: m.van.den.berg@hellendoorn.nl