Klachten, bezwaren en zienswijzen

Voelt u zich onheus bejegend door een ambtenaar of een bestuurder van de gemeente Hellendoorn? Dan kunt u een klacht indienen.
Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente Hellendoorn heeft genomen? Dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.
Belanghebbenden, die het met een ontwerp-besluit niet eens zijn, kunnen vaak een zienswijze indienen.
Let op wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen, maak dan gebruik van het WOZ-portaal.

Een klacht indienen
Voelt u zich onheus bejegend door een ambtenaar of een bestuurder van de gemeente Hellendoorn? Bijvoorbeeld omdat u onvriendelijk te woord bent gestaan, lang op een beslissing heeft moeten wachten of omdat een bepaalde toezegging niet is nagekomen? Wettelijk is geregeld dat u daarover een klacht kunt indienen.
Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om klachten over scheefliggende stoeptegels, niet brandende openbare verlichting, het niet ophalen van huisvuil e.d. Daarvoor kent de gemeente de meldlijn 0548-630214 en de knop Ik wil iets melden op deze website.

Onafhankelijke klachtencommissie
De gemeenteraad heeft een Klachtencommissie ingesteld die de klachten behandelt. U dient uw klacht in bij deze commissie. De Klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Deze leden zijn dus niet in dienst van de gemeente Hellendoorn. Daarnaast zijn er twee, eveneens onafhankelijke, plaatsvervangende leden. Meer informatie vindt u in de Klachtenverordening (die te vinden is op de website van de gemeente onder het trefwoord “Verordeningen”).

Hoe werkt de Klachtencommissie?
De Klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het verantwoordelijke bestuursorgaan (meestal is dat het college van burgemeester en wethouders). Het bestuursorgaan beslist uiteindelijk over de klacht. De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Deze ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Hellendoorn. Het secretariaat is bereikbaar onder de telefoonnummers 0548-630310 (mr. W. Ebbes) en 0548-630314 (mevrouw J. Dannenberg-van den Noort LL.M.).

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht digitaal doorgeven door deze te versturen naar gemeente@hellendoorn.nl of door middel van het invullen van het digitale klachtenformulier. U kunt de klacht ook mondeling indienen. In dat geval maakt u een afspraak met het secretariaat van de Klachtencommissie. Het secretariaat zet de klacht, indien u dit wenst, vervolgens voor u op papier.


Een schriftelijke klacht moet worden ondertekend en bevat tenminste:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de datum waarop u de klacht verstuurt;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Voorwaarden
Een klacht moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 • De gebeurtenis waarover u een klacht indient, mag niet langer dan een jaar geleden zijn en mag niet eerder behandeld zijn; 
 • Uw klacht mag niet gaan over een besluit waarop u bezwaar of beroep had kunnen indienen (zie onder het kopje bezwaar indienen)
 • Uw klacht mag niet gaan over een zaak die onder de rechter is of is geweest. 
 • Uw belang bij of het gewicht van de gebeurtenis/gedraging zijn duidelijk.

Hoe gaat de procedure?
Voldoet de klacht aan de voorwaarden, dan vindt er een hoorzitting plaats. Voor de hoorzitting wordt u uitgenodigd. Daarnaast wordt degene uitgenodigd, waarover wordt geklaagd (hoor en wederhoor). Ook wordt het verantwoordelijke bestuursorgaan uitgenodigd voor de hoorzitting. Van de hoorzitting wordt een verslag opgemaakt.
De Klachtencommissie beoordeelt of het bestuursorgaan zich behoorlijk heeft gedragen of niet. De commissie legt haar oordeel en haar advies vast in een rapport. Het bestuursorgaan besluit vervolgens wat daarmee gebeurt.
De klacht moet binnen 10 weken zijn afgedaan. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste vier weken worden uitgesteld.

Nationale ombudsman
Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld of over de uitkomst van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Meer informatie over deze procedure vindt u op www.nationaleombudsman.nl
Het indienen van een bezwaar
Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen?
In veel gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen.
Het moet dan gaan om publiekrechtelijke besluiten, bijvoorbeeld een vergunning, een verkeersbesluit, een subsidie en dergelijke. Tegen privaatrechtelijke besluiten, bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst, kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Hoe dient u een bezwaar in?
U kunt een bezwaar indienen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Algemene besluiten (bijvoorbeeld een verkeersbesluit) worden bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad en/of in de gemeentelijke advertentiepagina.  (via deze website en in het Hellendoorn Journaal).
Als u uw bezwaar na deze 6 weken indient, wordt het bezwaar niet meer inhoudelijk behandeld.
U kunt een bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen via gemeente@hellendoorn.nl of via het digitale bezwarenformulier.

Hoe gaat de procedure?
Uw bezwaar wordt voor advies doorgestuurd naar één van de drie onafhankelijke bezwarencommissies, afhankelijk van het onderwerp en de aard van de klacht. Bezwaarschriften op het gebied van belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (zie daar) worden  alleen ambtelijk voorbereid.
Er zijn drie bezwarencommissies:

 • de commissie bezwaarschriften ambtenarenzaken. Deze commissie behandelt bezwaarschriften van ambtenaren tegen besluiten die hun rechtspositie raken;
 • de commissie bezwaarschriften sociaal domein. 
 • de commissie bezwaarschriften sociaal domein. Deze commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet inburgering, gehandicapten­parkeerkaarten, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Regeling opvang asielzoekers en alle regelgeving die met de hiervoor genoemde regelgeving samenhangt;
 • de commissie voor de bezwaarschriften. In deze commissie komen bezwaarschriften aan de orde, die niet in één van de beide andere commissies worden behandeld. Bijvoorbeeld bezwaarschriften tegen omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, subsidies of weigeringen daarvan.

De leden van bezwarencommissies zijn niet in dienst van de gemeente. Na ontvangst van een bezwaarschrift belegt het secretariaat van de betreffende commissie een hoorzitting. Voor deze hoorzitting wordt in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift uitgenodigd. Als er daarnaast nog mensen zijn die ook een belang hebben bij de te behandelen zaak (de zogenoemde derden-belanghebbenden) worden ook zij voor de hoorzitting uitgenodigd. Na afloop van de hoorzitting formuleert de commissie haar advies. Dit advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Dit kan de raad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
De beslissing op het bezwaarschrift moet binnen 12 weken na het einde van de bezwarentermijn worden genomen. Deze termijn kan met ten hoogste 6 weken worden verlengd.

Alle commissies worden bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Deze ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Hellendoorn. Het secretariaat is bereikbaar onder de telefoonnummers (0548) 630 310 (mr. W. Ebbes) en (0548) 630 314 (mevrouw J. Dannenberg-van den Noort, LL.M.).

In beroep
Bent u niet tevreden over de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kunt u in beroep gaan, in de meeste gevallen bij de rechtbank Overijssel (Zwolle of Almelo) Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl

Zienswijze 

Het gemeentebestuur neemt besluiten van verschillende aard (subsidies, verkeersbesluiten, bestemmingsplan e.d.). Voordat het gemeentebestuur een definitief besluit neemt, neemt het soms eerst een ontwerp-besluit. Belanghebbenden, die het met een ontwerp-besluit niet eens zijn, kunnen dan vaak een zienswijze indienen. Een zienswijze kan er toe leiden dat het definitieve besluit afwijkt van het ontwerp-besluit. 

Voorbeeld: het college van burgemeester en wethouders stelt een ontwerp-bestemmingsplan op. U bent het niet eens met de bestemming die daarin aan uw perceel wordt gegeven of met het maximale aantal m2's, dat op uw perceel gebouwd mag worden. U kunt dan een zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Deze zienswijze kan ertoe leiden dat aan uw belang tegemoet worden gekomen en dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld. 

U beslist of u de zienswijze mondeling of schriftelijk wilt indienen. Over het algemeen bedraagt de termijn voor het indienen van de zienswijze zes weken. Een zienswijze kan alleen worden ingediend als een wet of een verordening dat bepaalt. Kenmerk van een zienswijze is dat deze moet worden ingediend voordat het besluit wordt genomen. Daarin onderscheidt een zienswijze zich van een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat het besluit is genomen.