Privacybeleid

Als gemeente Hellendoorn ontvangen en verwerken we diverse plaatsen binnen onze organisatie persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens vallen onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, maar soms ook financiële gegevens of gegevens over uw gezondheid. We ontvangen dergelijke gegevens wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort of Wmo-voorziening aanvraagt of een vergunning nodig heeft.

We gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van diverse wettelijke taken. Het is onze verplichting om zorgvuldig om te gaan met deze gevoelige informatie. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Dat is vastgelegd in deze privacyverklaring. Misschien heeft u vragen over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dat kan via e-mail: gemeente@hellendoorn.nl.

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een reden voor is. Vaak is dat in allerlei wetten vastgelegd. De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van deze taken en verplichtingen, waarbij wij u zo goed mogelijk willen helpen en de juiste hulp of dienst bieden. We verzamelen en registreren de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Wij hebben persoonsgegevens van u nodig als u zich bij de gemeente meldt voor bijvoorbeeld:

 • Zorg
 • Leerlingenvervoer
 • Schuldhulpverlening
 • Bijstandsuitkering
 • Paspoort
 • Omgevingsvergunning

De gemeente gebruikt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft om haar taken op een goede wijze uit te voeren. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de specifieke taak die de gemeente uitvoert.

Boa’s en persoonsgegevens

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen ook persoonsgegevens van u opslaan en uitwisselen. Dit doen ze op grond van de Wet politiegegevens. Dit mag als u bepaalde regels heeft overtreden of dat wij daar een vermoeden van hebben. Zoals bijvoorbeeld:

 • Dumpen van afval
 • Fout parkeren
 • Schoolverzuim (leerplicht)

Hoe we omgaan met de verwerking van politiegegevens, is vastgelegd in het beleid Wet politiegegevens.

Meestal ontvangen wij deze persoonsgegevens van u zelf. Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft bij de gemeente, of een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Zodat wij u verder kunnen helpen. Ook als u onze gemeentewebsites bezoekt, verstrekt u ons soms persoonsgegevens, zoals een IP-adres.

Wij kunnen daarnaast ook gegevens over u krijgen van andere partijen. Bijvoorbeeld van de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer of een arts. In sommige gevallen loopt dat via openbare registers. Zoals het kadaster en de Kamer van Koophandel. Het is altijd in wet- en regelgeving vastgelegd wanneer we deze informatie mogen ontvangen of deze registers mogen raadplegen.

Gebruikt de gemeente ook cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gemeente Hellendoorn gebruikt alleen functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook houden we anoniem bij welke pagina’s u op onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren

Persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. U moet er daarom op kunnen vertrouwen dat deze bij de gemeente in goede handen zijn. Om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende eisen aan het verwerken hiervan. Om aan deze eisen te voldoen, hebben wij verschillende maat­regelen genomen die zijn vastgelegd in het gemeentelijke privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet hoe de gemeente omgaat met de verzameling, opslag en beveiliging van persoonsgegevens.

Centraal in het beleid staat, dat verwerking van persoonsgegevens alleen plaats vindt op basis van een legitieme grondslag en voor het doel waarvoor de gegevens beschikbaar zijn gesteld. We vragen u bovendien niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk en bewaren ze niet langer dan nodig. Binnen de gemeente worden ook geen besluiten genomen door computer­program­ma’s of systemen, zonder dat daar een medewerker van de gemeente aan te pas komt.

Meestal is het college van burgemeesters en wethouders verantwoordelijk voor een zorg­vuldige omgang met de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt. De gemeente Hellendoorn heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als onafhankelijk toezichthouder in Nederland toezicht op de naleving van de AVG. Op hun website kunt u ook veel aanvullende informatie vinden over de regels waaraan gemeenten – en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken – moeten voldoen.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij spannen ons in om dit tegen te gaan:

 • Misbruik
 • Verlies
 • Onbevoegde toegang, bijvoorbeeld door hackers
 • Ongewenste openbaarmaking
 • Ongeoorloofde wijziging

We houden ons, naast de regels uit de AVG, ook aan de regels uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierin staat een normenkader waar wij als overheidsinstelling aan moeten voldoen. Om te voldoen aan de eisen uit zowel de AVG als BIO, trainen wij onze medewerkers in bewustwordingscampagnes. Ook maken wij beleid en procedures over bijvoorbeeld:

 • Verlenen van toegang tot gegevens
 • Afleggen van geheimhouding
 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Periodiek testen van beveiligingsmaatregelen

De gemeente Hellendoorn deelt uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dat nodig is voor onze dienstverlening of voor de uitvoering van onze taken en (wettelijke) verplichtingen. Daarnaast delen wij soms uw persoonsgegevens met andere organisaties die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens gebruiken. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners. Met deze organisaties maken wij afspraken over het zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. We blijven echter altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet of andere wetten staat.

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te verwijderen of de verwerking van uw gegevens in omvang te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de privacy officer van de gemeente Hellendoorn. Dit kan via het e-mailadres gemeente@hellendoorn.nl.

Het kan voorkomen dat we aan bepaalde verzoeken geen uitvoering kunnen gegeven. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens te verwerken.

Ontvangt u geen besluit op uw verzoek? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep instellen bij de rechtbank Overijssel. Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen treden in werking zodra ze op de website van de gemeente zijn gepubliceerd.