Evenementenvergunning

Meldingsplicht evenementen Henri Dunantplein en Markt Nijverdal

Burgemeester en wethouders hebben besloten een meldingsplicht in te voeren voor evenementen op het Henri Dunantplein en de Markt in Nijverdal. Deze meldingsplicht geldt voor evenementen die voorheen vergunningvrij waren. Vergunningplichtige evenementen blijven ook na dit besluit vergunningplichtig. Een meldingsplicht maakt afstemming tussen evenementen die gelijktijdig op dezelfde locatie plaatsvinden mogelijk. Zo kan efficiënter omgegaan worden met deze veel gebruikte locaties. Ook kunnen evenementen elkaar mogelijk versterken. Dit zorgt voor een verbetering van het evenementenklimaat. Het meldingsformulier kunt u hier openen of opvragen bij het loket BMO van de gemeente.

Onder evenement wordt verstaan: elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een buurtfeest, rommelmarkt, wedstrijd of concert.

De regelgeving rondom evenementen is aangepast. De nieuwe regelgeving vindt u op deze pagina.

Vergunningvrije evenementen

Het evenement is vergunningvrij als:

 1. het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen tegelijkertijd (met dien verstande dat voor (rommel)markten, braderieën, daarmee vergelijkbare activiteiten en activiteiten als bedoeld onder 10. een maximum van 500 personen tegelijkertijd geldt);
 2. het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 24.00 uur;
 3. er geen versterkt geluid ten gehore wordt gebracht, tenzij een ontheffing geluid is verleend;
 4. er geen weg behoeft te worden afgesloten welke in de APV is vastgesteld als prioriteitsweg (hoofdwegen en wegen die het openbaar vervoer gebruikt)
 5. bij gebruik van een gebouw wordt er voldaan aan de gebruiksvoorwaarden voortvloeiende uit de gebruiksmelding behorend bij het gebouw;
 6. er worden slechts kleine objecten van maximaal 50 m2 per object geplaatst, zoals een luchtkussen, marktkraam, partytent of objecten van gelijksoortige omvang;
 7. bij plaatsing van meerdere marktkramen en/of het innemen van standplaatsen wordt er een minimale vrije doorloop (looppad) tussen de objecten van 2 meter gerealiseerd;
 8. de toegang voor hulpverleningsvoertuigen wordt gewaarborgd en eventueel te plaatsen objecten ten behoeve van de activiteiten kunnen onmiddelijk verwijderd worden; 
 9. brandkranen, brandputten en nooduitgangen worden vrijgehouden;
 10. de deelnemers aan wandel en/of fietsactiviteiten zijn reguliere verkeersdeelnemers en wijken niet af van bestaande wegen en paden;
 11. er worden/zijn ter begeleiding van een optocht of stoet gecertificeerde verkeersregelaars uit de regio Twente aangesteld en ingezet;
 12. er is toestemming van de rechthebbende/eigenaar van de gebruikte ruimte cq grond;
 13. er worden de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat de gemeente Hellendoorn, dan wel een derde, tengevolge van het evenement schade lijdt;
 14. er wordt aan aanwezige bomen of beplanting geen beschadiging toegebracht;
 15. na afloop van het evenement wordt de openbare ruimte geheel schoon en in de oorspronkelijke staat opgeleverd. Eventuele beschadigingen en/of vernielingen zullen voor rekening van de organisator worden hersteld;
 16. er wordt, voorzover van toepassing, voldaan aan algemene regels, zoals vastgesteld door de burgemeester; 
 17. eventuele bevelen en/of aanwijzingen van ambtenaren van politie, brandweer en/of gemeente worden stipt opgevolgd.
Als het evenement / de activiteit niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet moet een evenementenvergunning aangevraagd worden.

Zoals bij punt 16 staat aangegeven, kunnen algemene regels van toepassing zijn. Afhankelijk van de locatie en het type activiteit, kunt u te maken krijgen met onderstaande regels:
LET OP!!
Het kan zijn dat u geen evenementenvergunning hoeft aan te vragen, maar dat u bijvoorbeeld wel één of meer van de volgende zaken moet regelen:

Wat kost het?
De kosten van een vergunning voor een evenement variëren, afhankelijk van de aard van het evenement. De basiskosten voor een evenementenvergunning zijn afhankelijk van het bezoekersaantal en bedragen voor een evenement met:
 • minder dan 1.000 bezoekers                                    € 30,05
 • 1.000 tot en met 5.000 bezoekers                            € 40,90 
 • meer dan 5.000 bezoekers                                      € 109,20
 • wijzigen van een al verleende vergunning                € 21,00  
Voor toertochten en evenementen die de gemeentegrens overschrijden gelden andere tarieven afhankelijk van de aard van het evenement.

Bij de basiskosten kunnen nog andere kosten bijkomen, als voor het evenement ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn.
 • Ontheffing geluid                                                      € 19,10

Aanvragen
Voordat u een evenement aanvraagt vindt er in bijna alle gevallen ruim van te voren vooroverleg met de gemeente plaats. Het doel is om gezamenlijk de aanvraag goed voor te bereiden en vervolgens snel de procedure te doorlopen. Voor het aanvragen van een vergunning voor evenement kunt u het aanvraagformulier downloaden. 

Het model draaiboek kunt u hier downloaden.

Op de website voor evenementorganisatoren vind je handige tips en voorbeelddocumenten die je helpen bij de voorbereiding van jouw evenement. 

Evenementenspreekuur

Het evenementenspreekuur is bedoeld voor het verstrekken van alle informatie omtrent evenementen, zoals:

 • welke vergunningen heb ik allemaal nodig om een evenement te organiseren? 
 • Wat is de inhoud van de vergunningenprocedure? 
 • Welke bescheiden (tekeningen etc.) moet ik indienen? 
 • En aan welke veiligheidseisen dient ik te voldoen als organisator?

Een afspraak maken voor het evenementenspreekuur? Dat kan via het loket Bouwen, Milieu en Openbare Ruimte telefoonnummer 0548-630214