Subsidies en regelingen 2015-2016

Hieronder vindt u een overzicht van onze beschikbare re-integratie instrumenten en de voordelen ervan:

Het Talentenportaal
Mede op verzoek van lokale ondernemers hebben wij begin 2014 dit online platform gelanceerd met goede kandidaten voor uw bedrijf. U kunt het uitgebreide profiel van deze toekomstige werknemers op de website bekijken en bij interesse kunt u rechtstreeks met de desbetreffende kandidaat contact opnemen.

Door dit stukje van voorselectie proberen wij u als werkgever ontlasten. Het scheelt u namelijk veel tijd; u hoeft geen vacature meer (online) te plaatsen en alle sollicitaties daarop te verwerken. U kunt nu achter de schermen al kijken naar geschikte kandidaten door te filteren op bijvoorbeeld niveau, werkervaring en competenties. Wij screenen de kandidaten zorgvuldig, onderwerpen ze aan beroepskeuze en motivatietesten, verzorgen sollicitatietrainingen en na bemiddeling zullen wij ook als vangnet fungeren. 

Proefplaatsing
Wilt u een werkzoekende in dienst nemen maar bent u nog niet zeker of deze persoon de functie goed kan vervullen, dan kunt u gebruik maken van een proefplaatsing. Met behoud van uitkering kunt u dan een werkzoekende tot maximaal 3 maanden bij u in dienst nemen. De duur van de proefplaatsing wordt altijd in overleg bepaald en is afhankelijk van meerdere factoren (afstand tot de arbeidsmarkt, vorige functie etc.). Op basis van deze periode kunt u een goede indruk krijgen van de kandidaat en kan hij of zij een goede inschatting van de werkzaamheden krijgen. U hoeft tijdens deze proefplaatsing geen loon te betalen. Voorwaarde voor de proefplaatsing is dat u als werkgever de werkzoekende bij goed functioneren minimaal een contract van zes maanden aanbiedt. Na de proefplaatsing kan er geen proeftijd meer worden opgenomen in het contract.

Werkstage
Wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt groter is, dan is een werkstage een goed instrument om die afstand te verkleinen. Het doel van een werkstage is het opdoen van vaardigheden en het wennen aan aspecten die samengehangen met betaald werk. Voor personen met een gemeentelijke uitkering is de duur van de werkstage maximaal drie maanden. Deze kan éénmalig met maximaal drie maanden bij dezelfde werkgever worden verlengd. De hele periode is met behoud van uitkering. Er wordt een schriftelijke overeenkomst met u en de persoon die de werkstage gaat lopen opgesteld. In de overeenkomst worden in ieder geval het doel van de werkstage en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt vastgelegd. Heeft u de intentie om deze persoon na afloop van de werkstage aan te nemen maar is er nog een aanvullende cursus of opleiding nodig voor een goede invulling van de functie, dan overleggen we graag over de wijze waarop we dit kunnen realiseren.

Loonkostensubsidie
Een ziekte of handicap kan gevolgen hebben voor de prestatie van de werknemer. Soms is het tempo, de kwaliteit of de inzetbaarheid minder en kan de werknemer niet zelfstandig het volledige wettelijk minimum loon verdienen. Wanneer iemand met een gemeentelijke uitkering, waar een arbeidsbeperking bij is vastgesteld, bij u aan de slag kan, wordt de loonwaarde op de werkplek vastgesteld via een loonwaarde meting. U betaalt het volledige loon aan de werknemer. U ontvangt van ons de loonkostensubsidie wat maximaal 70% van het wettelijk minimum loon + 23,5% werkgeverslasten kan bedragen. Deze subsidie ontvangt u, afhankelijk van het soort arbeidscontract, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze loonkostensubsidie geldt in ieder geval voor personen die onder doelgroep garantiebanen vallen, en daardoor meetellen voor het wettelijke quotum. In bijzondere situaties kan de gemeente deze loonkostensubsidie ook toekennen voor personen met een arbeidsbeperking die niet onder de doelgroep garantiebanen vallen.

Indienstnemingsubsidie
Wij kunnen aan u een indienstnemingsubsidie verstrekken om daarmee het opdoen van werkervaring (in loondienst) of de overgang naar een arbeidsovereenkomst voor een werkzoekende mogelijk te maken voor een persoon die een uitkering van de gemeente Hellendoorn ontvangt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de duur van de uitkering en wordt maximaal voor een periode van een half jaar verstrekt. Deze regeling geldt alleen voor personen in de leeftijd van 27 – 56 jaar.


Scholing
Het kan zijn dat er een opleiding of cursus nodig is om het goed functioneren van de kandidaat werknemer mogelijk te maken, bijvoorbeeld het behalen van een heftruck- of VCA-certificaat. Omdat het hier altijd maatwerk betreft, bespreken wij graag met u de mogelijkheden voor de financiering van een dergelijke cursus of opleiding. Hierbij kijken wij goed naar uw behoeften en de potentie van de kandidaat.

Werkplekvoorzieningen
Wanneer u iemand aanneemt met een ziekte of een handicap, moet u misschien het werk of de werkplek aanpassen. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT of meubilair. De voorziening kan door u aangevraagd worden of door een werknemer als deze mee te nemen is. Dat wil zeggen dat de voorzieningen aan de werknemer worden verstrekt, zodat ze meegenomen kunnen worden naar een andere werkplek. Voorbeelden van zulke voorzieningen zijn een hoog-laagbureau, zodat de werknemer afwisselend kan staan en zitten, een aangepast toetsenbord of muis. Of, wanneer het gaat om een visuele beperking bijvoorbeeld een groter beeldscherm, een beeldschermbril of een loeplamp voor de kleine letters. De voorziening compenseert de structurele, functionele beperkingen en/of de fysieke beperkingen van een werknemer. 

Jobcoach
Een deel van de mensen met beperkingen heeft extra begeleiding nodig op de werkplek om het werk uit te kunnen voeren. Een (interne) jobcoach geeft deze begeleiding. Als uw werknemer een structurele functionele beperking heeft en op zijn werk ondersteuning nodig heeft, kan daarvoor een jobcoach worden ingezet. Met behulp van deze voorziening kan een werkzoekende met beperkingen toch werk aanvaarden of als werknemer blijven. De voorziening jobcoach compenseert de structurele, functionele beperkingen van een werknemer. Samen met onze werkcoaches wordt gekeken of het inzetten van een jobcoach noodzakelijk is. Jobcoaching wordt ingekocht bij de hiervoor erkende organisaties of er kan interne jobcoaching ingezet worden. Voor de kosten voor jobcoaching wordt u gecompenseerd.

No-risk polis (regeling UWV)

Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan loopt u door de no-risk polis minder financieel risico. De no-risk polis is een regeling waarbij het UWV een groot deel van de ziektewetuitkering betaalt voor werknemers met een ziekte of een handicap. Uw werknemer heeft recht op een no-risk polis als hij of zij bij het begin van zijn of haar dienstverband aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • De werknemer krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
 • De werknemer kreeg ooit een Wajong-uitkering.
 • De werknemer heeft problemen (gehad) door zijn/haar ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
 • De werknemer heeft een verklaring gekregen van het UWV dat hij /zij een arbeidshandicap heeft (de werknemer is opgenomen in het doelgroep register voor de garantiebanen).
 • De werknemer is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. De werknemer krijgt dan na 13 weken ziekte een ziektewetuitkering.

Premiekorting oudere werknemers (regeling belastingdienst)

U hebt recht op de premiekorting van € 7.000 per jaar bij het in dienst nemen van een oudere werknemer. De premiekorting geldt voor werknemers van 56 jaar of ouder die direct voordat zij in dienst kwamen, recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

 • Werkloosheidsuitkering
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Nabestaandenuitkering (ANW met aanvullende voorwaarden)
 • Inkomensondersteuning Wet Wajong
 • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
 • Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

De premiekorting van € 7.000 per jaar is gebaseerd op 36 uur per week. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan wordt de premiekorting evenredig verlaagd. U kunt de premiekorting maximaal 3 jaar toepassen.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers (regeling belastingdienst)
U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toepassen voor bepaalde werknemers die al in dienst zijn of die in dienst komen. Wanneer u een arbeidsgehandicapte in dienst heeft of neemt, dan heeft u recht op een premiekorting van € 7.000 per jaar bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week. Heeft u een jonggehandicapte in dienst waarvoor loondispensatie is toegepast, dan is de korting voor deze werknemer maximaal € 3.500 per jaar bij een werkweek van tenminste 36 uur. Als uw werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u de premiekorting evenredig verlagen. 

Premiekorting jongere werknemers (regeling belastingdienst)
Als u een werknemer in dienst neemt in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar, kunt u in aanmerking komen voor de premiekorting jongere werknemers onder de volgende voorwaarden:

 • De werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet voordat hij bij u in dienst kwam.
 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 24 uur met een duur van ten minste 6 maanden.

De korting geldt tijdelijk tot 1 januari 2018 en is € 3.500 per werknemer per jaar. U heeft maximaal 2 jaar recht op de premiekorting vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017. De premiekorting kan alleen worden toegepast voor werknemers die u vóór 1 januari 2016 in dienst neemt


Heeft u vragen? Wij gaan graag persoonlijk met u om tafel zitten om te kijken wat we specifiek voor uw bedrijf kunnen betekenen.Neem voor meer informatie contact op met één van onze werkcoaches:

At Pultrum 
0548 630707 of 06 38 82 54 70 
a.pultrum@hellendoorn.nl

Paul Otte
0548 630713 
p.otte@hellendoorn.nl