Asbest

Definitief verbod op asbestdaken
Na 2024 zijn asbestdaken verboden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot dit verbod op asbestdaken. Staatssecretaris Van Veldhoven zegt hierover "Het is simpel: asbest is een grote bedreiging voor onze gezondheid en we moeten er van af. Het verbod op daken met asbest na 2024 staat nu. Dat betekent helderheid voor iedereen en de hoogste tijd om vandaag nog met saneren te beginnen." 

Subsidie (budget overschreden)
Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro is overschreden! U kunt nog wel een aanvraag indienen, maar de kans is zeer klein dat deze aanvragen nog worden gehonoreerd. Houdt u hier rekening mee!

Gratis asbestdak storten
Sinds april 2018 is het mogelijk om uw asbestdak gratis te storten. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Het moet gaan om asbestgolfplaten. Voordat u uw asbestdak verwijdert, moet u een sloopmelding indienen bij de gemeente. U mag maximaal 35 m2 asbestdak zelf verwijderen en storten (vergelijkbaar met maximaal 600 kg). Heeft u een groter dak, dan moet u het dak laten verwijderen en afvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. In het eerste half jaar is ruim 3.200 kg asbestdak gratis gestort. In totaal zijn er 78 stortingen gedaan.  

U kunt uw asbestdak nog tot en met 2021 gratis storten bij het Afvalbrengpunt in Nijverdal. Neem de sloopmelding en uw stortpas mee. Let op dat u de asbestplaten goed verpakt, anders mag het Afvalbrengpunt het asbest niet innemen.

Informatiebijeenkomst 
De gemeente Hellendoorn organiseerde in juni 2018 informatieavonden rond de verwijdering van asbestdaken. Doel van deze avonden was het vergroten van de bewustwording over het asbestdakenverbod per 2024 en het geven van informatie over de mogelijk te ondernemen stappen om het dak te vervangen. 

Op 4 juni werd de bijeenkomst gehouden voor (agrarische) ondernemers en op 5 juni voor particulieren. Alle pandeigenaren met een asbestdak waren welkom. 
Op beide dagen is door Asbestschakel uitleg gegeven over de aanpak van de sanering en zijn door de gemeente ruimtelijke regelingen toegelicht. Tijdens de bijeenkomst voor ondernemers heeft een belastingadviseur van Countus toelichting gegeven op het financiële plaatje.

Voorafgaand aan de informatieavonden werd een informatiemarkt gehouden waar diverse bedrijven uit de regio zich gepresenteerd hebben. Aanwezig waren onder andere inventariseerders, saneerders, bouwbedrijven, een verzekeraar en IVN.

Beide avonden zijn goed bezocht. Daarmee is de bewustwording onder pandeigenaren met een asbestdak vergroot en heeft men zich kunnen laten informeren over diverse aspecten. De komende jaren zal de gemeente voortdurend aandacht blijven besteden aan het informeren en waar mogelijk ontzorgen van pandeigenaren.

Vanaf 2024  zijn asbestdaken verboden. In de gemeente Hellendoorn moet nog ruim 450.000 m3 asbestdak worden verwijderd. Pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk maar de gemeente wil graag helpen. 

undefined

Samenwerken aan de asbestbodemsaneringsopgave. 
De provincie Overijssel en de gemeenten Hof van Twente, Borne, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand tekenden op 29 juni de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022. 

De Samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om de gewenste integrale aanpak van de asbestbodemsaneringsopgave te bewerkstelligen. Het project Asbestbodemsaneringsopgave Overijssel 2016-2022 richt zich op de aanpak van historische asbestbodemverontreinigingen, gerelateerd aan de afvalstromen vanuit de Eternitfabriek te Goor. Het betreft een overall-aanpak. Enerzijds ligt de focus op het identificeren en saneren van risicovolle locaties. Anderzijds willen provincie en de betrokken gemeenten locaties saneren waar sprake is van ruimtelijke of maatschappelijke dynamiek. Op deze locaties is een koppeling tussen de asbestbodemsanering, asbestdakenverwijdering en andere maatschappelijke thema’s (verduurzaming, energietransitie) mogelijk. 

Indien een locatie mogelijk in aanmerking komt voor sanering kunt u via het formulier melding asbestbodemsanering een verzoek indienen.
Wat gebeurt er met deze melding?
- U krijgt een bevestiging van uw melding. 
- Meldingen worden doorgegeven aan de betrokken ambtenaar van de gemeente.
- Meldingen worden meegenomen in het traject van programmering en prioritering waar provincie en gemeenten nu mee bezig zijn. 
  Dit betekent dus niet dat de locatie per definitie gesaneerd gaat worden.
- U kunt binnen een termijn van drie maanden een reactie op uw melding verwachten.