GFT (Groentje)

De omruilactie

Hoe gaat de omruilactie in zijn werk? 

In de week van 23 t/m 27 april (week 17) wordt de eerste helft van de gemeente voorzien van de nieuwe GFT container. Een week later (week 18) wordt in dit gebied de oude GFT container opgehaald. De bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. 

In de week van 7 t/m 12 mei (week 19) krijgt de tweede helft van de gemeente de nieuwe GFT container waarna een week later (week 20) de oude container wordt opgehaald. De bewoners in dit gebied krijgen rond 1 mei de brief. 


Website Groentje

undefined

Wat mag er in de GFT-bak?

Bekijk hieronder de flyer:
undefined

FAQ'S GROEN=GRATIS

undefined

1. Waarom worden de GFT-containers omgeruild?
De huidige containers zijn ruim 25 jaar oud en gaan langzamerhand steeds meer gebreken vertonen. Met een gemiddelde levensduur van circa 10 jaar kan een totale vervanging niet veel langer uitblijven. Daarnaast heeft de gemeente Hellendoorn hergebruik van afvalstoffen hoog in het vaandel staan en wil de best mogelijke resultaten bereiken bij afvalscheiding. De gemeente streeft naar een afvalloos Hellendoorn in 2030; maximaal 50 kilo restafval per persoon per jaar. Door het aanbieden van een groot formaat GFT-container (240 liter) en de tweewekelijkse inzameling zal in verreweg de meeste gevallen een maximale scheiding mogelijk zijn. 

2. Waar moet ik op letten als ik mijn nieuwe GFT-container ontvang?Controleert u de adresgegevens op de sticker aan de achterzijde van de GFT-container voordat u de container in gebruik neemt? Zijn er onjuistheden, neem dan contact op met het loket Bouwen, Milieu en Openbare ruimte via e-mail; bmo@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548- 630 214.

3. Waar worden de nieuwe GFT-containers afgeleverd?
De nieuwe GFT-containers worden zo dicht mogelijk bij de voordeur van uw woning afgeleverd. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven. U herkent uw nieuwe GFT-container aan de adressticker op de achterzijde van de container.

4. Welke afvalstoffen kunnen in de GFT-container?
De afvalstoffen die in de GFT-container horen zijn te vinden via flyer. Is het u niet duidelijk in welke bak bepaalde afvalstoffen horen, dan kunt u terecht op Milieu Centraal. Onder het kopje Welk afval waar, “vind de juiste bak”, kunt u informatie vinden. 

5. Wanneer worden de GFT-containers omgeruild?
U heeft van ons een (tweede) brief ontvangen. Daarin staat wanneer de containers worden omgeruild. De uitgifte van de nieuwe containers vindt plaats in week 17 of 19. De uitgifte start in week 17 (23 t/m 27 april). De inname van de ’oude’GFT-containers vindt dan plaats in week 18 (30 april t/m 4 mei). Op de gebruikelijke dag van inzameling in week 18 worden de GFT-containers geleegd. Na het legen worden de containers dezelfde dag of uiterlijk binnen twee dagen opgehaald. We verzoeken daarom degenen die een brief voorweek17 hebben ontvangen hun oude GFT-container met op het deksel de adressticker in week 18 ter lediging aan te bieden, ook al is de GFT-container (bijna) leeg. U kunt de oude GFT-container op de aanbiedplaats laten staan tot hij is opgehaald. De adressticker die u voor het aanbieden van de oude container moet gebruiken, treft u aan in het briefhoofd van de brief die iedereen ontvangt. De helft van de huishoudens in Hellendoorn ontvangt deze brief in de week vóór week 17. De andere helft van de huishoudens in de gemeente Hellendoorn ontvangt de brief vóór week 19 van 7 t/m 11 mei. In dat geval worden de oude containers in week 20, (14 t/m 18 mei), opgehaald. Dit gebeurt op dezelfde manier als hierboven beschreven. 

6. Wanneer wordt mijn nieuwe container voor het eerst leeggemaakt?
De nieuwe GFT-containers die we in week 17 huis-aan-huis afleveren, maken we in week 20, van 14 t/m 10 mei, voor het eerst leeg. De nieuwe containers die we in week 19 afleveren, ledigen we in week 22, van 28 mei t/m 1 juni, voor het eerst.

7. Waarom krijgt ieder huishouden standaard een 240 liter GFT-container?Na de succesvolle papier- en PMD-actie is de campagne ‘Ben jij nog een Groentje’ opgezet om een nog betere scheiding van GFT te realiseren. Onderdeel van de campagne om tot een betere GFT-scheiding te komen is het kosteloos beschikbaar stellen van een nieuwe 240 liter GFT-container om de doelstelling maximaal mogelijk te maken.  

8. Wat moet ik doen als ik toch een 140 liter GFT-container wens?
U heeft de mogelijkheid gehad  om vóór 15 maart een 140 liter container te kiezen. Wanneer u daarvoor hebt  gekozen, is die aanvraag verwerkt en zult u bij het uitleveren een 140 liter container ontvangen. Als u alsnog een 140 liter container wenst, verzoeken wij u eerst de 240 liter container te gebruiken. Na de gehele omwisseling, na week 21 dus, handelen we de verzoeken voor een kleinere container af die later zijn binnengekomen. Het ruilen/inleveren van containers kost eenmalig € 15,00. U kunt aan de gemeentewerf tijdens kantoortijden (van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur) zelf uw container komen ruilen. In december vindt jaarlijks (op zaterdag) een gratis huisvuilcontainer omruildag plaats. Deze ruildag maken we bekend in de gemeentelijke advertentiepagina en op de gemeentelijke  website.  Ruilen aan huis kost altijd € 25,00 extra. Op deze pagina staan de overige voorwaarden en mogelijkheden. 

9. Is het ook mogelijk om geen GFT-container te nemen?
We kunnen ons niet voorstellen dat u geen GFT-afval heeft. Bij het nalopen van de flyer kunt u voor uzelf beoordelen of u nu geen GFT-afval in de restafval container gooit. U kunt bijvoorbeeld  GFT op een composthoop en/of aan dieren kwijt. In de brief van 27 februari is aangekondigd dat we na de invoering van de nieuwe GFT-containers strenger gaan toezien op de samenstelling van restafval. Uiteraard kunt u als inwoner van de gemeente Hellendoorn met uw afvalpas wel gratis tot 1000 kilo GFT aanleveren op het Afvalbrengpunt. 

10. Hoe worden de oude containers ingenomen?Bij punt 5 staat beschreven hoe de oude containers worden ingenomen. 

11. Wat als de oude GFT-container niet aangeboden wordt ivm vakantie, ziekte of andere reden?
GFT-containers die in verband met vakantie, ziekte of een andere reden niet worden aangeboden kunnen vanaf week 18 kosteloos naar de gemeentelijke werf gebracht worden tijdens kantoortijden ( van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur). Maar misschien is het ook mogelijk om met uw buren af te stemmen of zij de container op de daarvoor bestemde dagen aan te bieden.

12. Wat kan ik doen als ik een extra GFT-container wil?
Heeft u veel GFT-afval en wilt u een extra GFT-container, dan is dat mogelijk vanaf week 21. We gaan eerst de nieuwe GFT-containers uitzetten en daarna handelen we de verzoeken voor een extra container af. U betaalt voor de extra GFT-container eenmalig €50,00,voor aanschaf- ledigings- en administratiekosten. Ook deze container blijft gemeentelijk eigendom. De container moet u zelf ophalen bij de gemeentewerf aan de Kerkstraat 140 in Nijverdal. Kunt u de container niet zelf ophalen, dan kan de gemeente hem aan huis bezorgen tegen betaling van  € 25,00 bezorgkosten. Heeft u in 2017 voor twee  GFT-containers afvalstoffenheffing betaald, dan heeft u recht op een extra GFT-container en zal die kosteloos bezorgd worden op uw adres. Meldt u zich hiervoor aan via e-mail;  bmo@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548- 630 214.

13. Wat gebeurt er met het ingezamelde GFT?
GFT ingezameld in de gemeente Hellendoorn wordt vergist en gecomposteerd.

14. Waarom zijn de nieuwe containers voorzien van een chip?
De containers zijn allemaal voorzien van een chip om verdere automatisering mogelijk te maken. Met behulp van een uniek nummer in de chip kunnen wij de container(s) aan een specifiek adres koppelen. We respecteren daarbij de privacy van onze bewoners. Gegevens worden gebruikt voor interne bedrijfsvoering. Zo wordt de informatie bijvoorbeeld gebruikt om de voorraad containers die bij huishoudens in omloop zijn te monitoren. Ook kan een zoekgeraakte container met behulp van de chip worden teruggevonden. Daarnaast worden eventuele reparaties, formaatwijzigingen en vervangingen van containers geregistreerd. Het container managementsysteem biedt ons ook inzicht in onze eigen  werkwijze. Zo kunnen we zien hoeveel containers we per dag legen en hoe lang de ophaaldienst over de route doet. Ook kunnen we zien of een container daadwerkelijk wordt geleegd. 

15. Wat houdt de campagne “Groentje” in?
Het college van burgemeester en wethouders stimuleert met de campagne “Groentje” het beter scheiden. Uit sorteerproeven in de gemeente Hellendoorn blijkt namelijk dat (bij laagbouw huishoudens) gemiddeld nog ruim 30% GFT-afval in de restcontainer zit. Door grondstoffen te recyclen kunnen we de kosten voor het verbranden van overgebleven restafval beperken. De gemeente streeft naar een ‘afvalloos Hellendoorn’ in 2030; maximaal 50 kilo restafval per persoon per jaar. De tussendoelstelling is om de hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2020 terug te brengen tot 100 kilo per persoon per jaar. Dit om met name ook de CO² uitstoot van het verbranden te beperken. Door  afvalstoffen niet te storten of te verbranden, maar als grondstof  in te zetten, wordt  dubbele winst geboekt,  Winst voor het milieu maar  ook voor de portemonnee door de kosten van  verbranden of storten te voorkomen. 

16. Wat betaal ik vanaf 1-1-2018 voor de afvalinzameling? 
De raad van de gemeente Hellendoorn heeft besloten een nultarief voor de GFT- containers te gaan hanteren. De eenmalige korting op de basisheffing, die twee jaar achtereen (2016 en 2017) is gegeven, is vervallen. De tarieven voor 2018 zijn:€ 99,12 voor de basisheffing;€ 59,52 voor het in bruikleen hebben van een 140 liter restcontainer;€ 101,40 voor het in bruikleen hebben van een 240 liter restcontainer.Alle overige containers (GFT, PMD en papier) zijn gratis.

17. Wat kan ik doen als ik nog meer vragen heb / wie kan ik bellen als ik op mijn vragen in bovenstaande meest gestelde vragen geen antwoord vind?Meldt u zich hiervoor aan via e-mail; bmo@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548- 630 214.

Minder afval?

In Nederland zijn we goed in het inzamelen en verantwoord verwerken van ons huishoudelijk afval. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Lees er meer over op:
Samen op weg naar een Afvalloos Twente in 2030