GFT (Groentje)

Verouderde GFT-containers in omloop
De inzameldienst van de gemeente Hellendoorn constateert dat er nog verouderde “groene” Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)- containers in omloop zijn. Bij de grote omruilactie van de GFT-containers in april/ mei dit jaar heeft de buitendienst deze containers (zonder chip) niet kunnen innemen.

We verzoeken u vriendelijk, wanneer u nog gebruik maakt van deze oude containers, dit gemeentelijke eigendom op de inzameldag van week 50 (10 tot en met 14 december) voor het laatst aan te bieden en deze daarna leeg en schoon terug te brengen naar de gemeentewerf aan de Kerkstraat 140 in Nijverdal. Bent u zelf niet in de gelegenheid de container terug te brengen dan vragen wij u dit per e-mail, gemeente@hellendoorn.nl aan ons te berichten. We zullen dan per omgaande (per e-mail) contact met u opnemen wanneer we de container, tegen een vergoeding, kunnen komen ophalen.

Na week 50 worden de nog in omloop zijnde oude GFT-containers definitief niet meer geleegd. Het terugbrengen van dit gemeentelijk eigendom aan de gemeentewerf, Kerkstraat 140 Nijverdal kan op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.

GFT inzameling rondom de komende feestdagen
De GFT inzameling in week 52 vervalt, er is geen GFT inzameling in de week van 24 t/m 28 december.


undefined

Wat mag er in de GFT-bak?

Bekijk hieronder de flyer:
undefined

 GROEN=GRATIS

undefined

1. Waarom zijn de GFT-containers omgeruild?
De vorige containers zijn ruim 25 jaar oud en gaan langzamerhand steeds meer gebreken vertonen. Met een gemiddelde levensduur van circa 10 jaar kan een totale vervanging niet veel langer uitblijven. Daarnaast heeft de gemeente Hellendoorn hergebruik van afvalstoffen hoog in het vaandel staan en wil de best mogelijke resultaten bereiken bij afvalscheiding. De gemeente streeft naar een afvalloos Hellendoorn in 2030; maximaal 50 kilo restafval per persoon per jaar. Door het aanbieden van een groot formaat GFT-container (240 liter) en de tweewekelijkse inzameling zal in verreweg de meeste gevallen een maximale scheiding mogelijk zijn. 

2. Welke afvalstoffen kunnen in de GFT-container?
De afvalstoffen die in de GFT-container horen zijn te vinden via flyer. Is het u niet duidelijk in welke bak bepaalde afvalstoffen horen, dan kunt u terecht op Milieu Centraal. Onder het kopje Welk afval waar, “vind de juiste bak”, kunt u informatie vinden. 

3. Waarom krijgt ieder huishouden standaard een 240 liter GFT-container?Na de succesvolle papier- en PMD-actie is de campagne ‘Ben jij nog een Groentje’ opgezet om een nog betere scheiding van GFT te realiseren. Onderdeel van de campagne om tot een betere GFT-scheiding te komen is het kosteloos beschikbaar stellen van een nieuwe 240 liter GFT-container om de doelstelling maximaal mogelijk te maken.  

4. Wat moet ik doen als ik toch een 140 liter GFT-container wens?
Als u alsnog een 140 liter container wenst, verzoeken wij u eerst de 240 liter container te gebruiken. Het ruilen/inleveren van containers kost eenmalig € 15,00. U kunt aan de gemeentewerf tijdens kantoortijden (van 9 tot 12 en 13 tot 16 uur) zelf uw container komen ruilen. In december vindt jaarlijks (op zaterdag) een gratis huisvuilcontainer omruildag plaats. Deze ruildag maken we bekend in de gemeentelijke advertentiepagina en op de gemeentelijke  website.  Ruilen aan huis kost altijd € 25,00 extra. Op deze pagina staan de overige voorwaarden en mogelijkheden. 

5. Is het ook mogelijk om geen GFT-container te nemen?
We kunnen ons niet voorstellen dat u geen GFT-afval heeft. Bij het nalopen van de flyer kunt u voor uzelf beoordelen of u nu geen GFT-afval in de restafval container gooit. U kunt bijvoorbeeld  GFT op een composthoop en/of aan dieren kwijt. In de brief van 27 februari is aangekondigd dat we na de invoering van de nieuwe GFT-containers strenger gaan toezien op de samenstelling van restafval. Uiteraard kunt u als inwoner van de gemeente Hellendoorn met uw afvalpas wel gratis tot 1000 kilo GFT aanleveren op het Afvalbrengpunt. 

6. Wat kan ik doen als ik een extra GFT-container wil?
Heeft u veel GFT-afval en wilt u een extra GFT-container, dan is dat mogelijk. U betaalt voor de extra GFT-container eenmalig €50,00,voor aanschaf- ledigings- en administratiekosten. Ook deze container blijft gemeentelijk eigendom. De container moet u zelf ophalen bij de gemeentewerf aan de Kerkstraat 140 in Nijverdal. Kunt u de container niet zelf ophalen, dan kan de gemeente hem aan huis bezorgen tegen betaling van  € 25,00 bezorgkosten. Heeft u in 2017 voor twee  GFT-containers afvalstoffenheffing betaald, dan heeft u recht op een extra GFT-container en zal die kosteloos bezorgd worden op uw adres. Meldt u zich hiervoor aan via e-mail;  gemeente@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548- 630 214.

7. Wat gebeurt er met het ingezamelde GFT?
GFT ingezameld in de gemeente Hellendoorn wordt vergist en gecomposteerd.

8. Waarom zijn de nieuwe containers voorzien van een chip?
De containers zijn allemaal voorzien van een chip om verdere automatisering mogelijk te maken. Met behulp van een uniek nummer in de chip kunnen wij de container(s) aan een specifiek adres koppelen. We respecteren daarbij de privacy van onze bewoners. Gegevens worden gebruikt voor interne bedrijfsvoering. Zo wordt de informatie bijvoorbeeld gebruikt om de voorraad containers die bij huishoudens in omloop zijn te monitoren. Ook kan een zoekgeraakte container met behulp van de chip worden teruggevonden. Daarnaast worden eventuele reparaties, formaatwijzigingen en vervangingen van containers geregistreerd. Het container managementsysteem biedt ons ook inzicht in onze eigen  werkwijze. Zo kunnen we zien hoeveel containers we per dag legen en hoe lang de ophaaldienst over de route doet. Ook kunnen we zien of een container daadwerkelijk wordt geleegd. 

9. Wat houdt de campagne “Groentje” in?
Het college van burgemeester en wethouders stimuleert met de campagne “Groentje” het beter scheiden. Uit sorteerproeven in de gemeente Hellendoorn blijkt namelijk dat (bij laagbouw huishoudens) gemiddeld nog ruim 30% GFT-afval in de restcontainer zit. Door grondstoffen te recyclen kunnen we de kosten voor het verbranden van overgebleven restafval beperken. De gemeente streeft naar een ‘afvalloos Hellendoorn’ in 2030; maximaal 50 kilo restafval per persoon per jaar. De tussendoelstelling is om de hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2020 terug te brengen tot 100 kilo per persoon per jaar. Dit om met name ook de CO² uitstoot van het verbranden te beperken. Door  afvalstoffen niet te storten of te verbranden, maar als grondstof  in te zetten, wordt  dubbele winst geboekt,  Winst voor het milieu maar  ook voor de portemonnee door de kosten van  verbranden of storten te voorkomen. 

10. Wat betaal ik vanaf 1-1-2018 voor de afvalinzameling? 
De raad van de gemeente Hellendoorn heeft besloten een nultarief voor de GFT- containers te gaan hanteren. De eenmalige korting op de basisheffing, die twee jaar achtereen (2016 en 2017) is gegeven, is vervallen. De tarieven voor 2018 zijn:€ 99,12 voor de basisheffing;
€ 59,52 voor het in bruikleen hebben van een 140 liter restcontainer;
€ 101,40 voor het in bruikleen hebben van een 240 liter restcontainer.
Alle overige containers (GFT, PMD en papier) zijn gratis.

11. Wat kan ik doen als ik nog meer vragen heb / wie kan ik bellen als ik op mijn vragen in bovenstaande meest gestelde vragen geen antwoord vind?
Meldt u zich hiervoor aan via e-mail; gemeente@hellendoorn.nl of telefoonnummer (0548) 630 214.

Minder afval?

In Nederland zijn we goed in het inzamelen en verantwoord verwerken van ons huishoudelijk afval. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Lees er meer over op:
Samen op weg naar een Afvalloos Twente in 2030