Belastingen

Belastingverordeningen vind u op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Zelf regelen
   
         met DigiD undefined
 • Taxatieverslag WOZ opvragen, bezwaar maken of aanslag inzien 
  U moet de aanslag gewoon betalen als u bezwaar maakt. Als uw bezwaar wordt toegekend, krijgt u het teveel betaalde terug. Als u dit niet wilt, kunt u uitstel van betaling vragen. De invorderingsambtenaar beslist of u daarvoor in aanmerking komt. Klik hier voor meer informatie over bezwaar.
 • Aanmelden voor het digitaal ontvangen van de aanslag gemeentelijke belastingen 
  Hiervoor moet u eerst uw Berichtenbox op Mijn.Overheid activeren. Als u de aanslag digitaal wilt ontvangen en niet langer per post, moet u in de Berichtenbox van MijnOverheid het vinkje aankruisen bij de gemeente Hellendoorn. U ontvangt een email zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel uw emailadres registreren bij MijnOverheid.

          zonder DigiD

Gaat u verhuizen of wisselt u containers ? 
Nadat de verhuizing bij de gemeente is doorgegeven, volgt voor gebruikersbelastingen zoals riool- en afvalstoffenheffing een vermindering op de aanslag voor het aantal volle maanden dat u niet meer op uw oude adres woont. De aanslag voor OZB eigendom wordt meestal door de notaris verrekend. Blijft u in de gemeente wonen, dan ontvangt u een nieuwe gebruikersaanslag voor het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u op uw nieuwe adres woont.
Deze wijze van verminderen en weer opleggen geldt ook bij het ruilen van containers. U krijgt een vermindering voor de oude container en een nieuwe aanslag voor de nieuwe container.
Als u naar een andere gemeente verhuist en betaalt via automatische incasso, zijn er ook na de verhuizing nog afschrijvingen omdat is gekozen voor betaling in tien termijnen. De dan nog te incasseren bedragen zijn lager.

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
Voor de wet WOZ moet de gemeente de onroerende zaken taxeren die u gebruikt of bezit. In heel Nederland gelden daarvoor dezelfde voorschriften, waarbij de gemeenten onder toezicht staan van een onafhankelijke controle-instantie.
Voor de heffing van de OZB in 2019 gaan we uit van de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2018. Uitgangspunt is hoeveel de onroerende zaak waard was op die datum. Bijna in alle gevallen krijgt u hiervan bericht aan het einde van de maand februari.
Woningen zijn getaxeerd op marktwaarde. Daarbij kijken we naar de verkoopprijs van vergelijkbare woningen, die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dat zijn de zogenoemde referentiewoningen. Met verschillen in ligging, onderhoud, inhoud, perceeloppervlakte en dergelijke tussen uw woning en de referentiewoning wordt rekening gehouden. Ook huurwoningen zijn op deze wijze getaxeerd. Bedrijfspanden zijn getaxeerd op de marktwaarde of op de gecorrigeerde vervangingswaarde.
U kunt met uw DigiD-code uw meest recente taxatieverslag opvragen. Zie bovenaan deze pagina. In het taxatieverslag staan een beperkt aantal gegevens ter onderbouwing van de gehanteerde WOZ-waarde.
De gemeente geeft de WOZ-waarden door aan de Rijksbelastingdienst en de waterschappen. Zij gebruiken de WOZ-waarde voor hun belastingheffing.
Mocht u bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde, dan is het van belang om te weten dat de wet WOZ voorschrijft dat de waarde bij elke herwaardering onafhankelijk van de oude waarde moet worden vastgesteld. Niet de procentuele waardeontwikkeling die in de media bekend worden gemaakt, maar de verkoopcijfers van vergelijkbare onroerende zaken zijn van belang.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De opbrengsten van de OZB zijn algemene inkomsten voor de gemeente. Er staat geen direct aanwijsbare tegenprestatie aan u tegenover. De opbrengst kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld:
 • onderhoud openbaar groen;
 • onderhoud van wegen en fietspaden;
 • gladheidsbestrijding;
 • subsidies;
 • aanleg en onderhoud van speelplaatsen;
 • armoedebestrijding.
Bij de berekening van de OZB-tarieven bepaalt de gemeente eerst de belastingopbrengst. Dat kan een opbrengst zijn die gelijk is aan het jaar ervoor, een verhoging of een verlaging. Deze keuze maakt de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling. Door de begrote opbrengst te delen door de totale WOZ-waarden, worden de OZB-tarieven berekenend.
Om te bepalen wie de aanslag krijgt, kijken we in het kadaster, de Basis Registratie Personen (vroeger GBA) en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Er worden drie belastingen geheven. Het bedrag van de belasting wordt berekend volgens een percentage van de WOZ-waarde.
De tarieven voor 2018 zijn: 
0,1467% van de WOZ-waarde op 1-1-2017 voor de eigenaar van een woning;
0,2882% van de WOZ-waarde op 1-1-2017 voor de eigenaar van een niet-woning;
0,2351% van de WOZ-waarde op 1-1-2017 voor de gebruiker van een niet-woning.
Let op: de tarieven voor 2019 zijn nog niet bekend. Dit zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari pas besluiten. Wel is in de begroting voor 2019 rekening gehouden met een opbrengststijging van 2,5%.

Afvalstoffenheffing 
Iedereen die gebruik maakt van een perceel waar huisvuil kan ontstaan, betaalt afvalstoffenheffing. Het maakt daarbij niet uit of huisvuil aan de reinigingsdienst wordt aangeboden. Wij leggen de aanslag in principe op aan de oudste mannelijke bewoner van een woning. Die informatie krijgen wij uit de Basis Registratie Personen. Ook als u uw perceel steeds voor kortdurende periodes verhuurt, ontvangt u een aanslag afvalstoffenheffing.
Iedereen krijgt een aanslag basisheffing. Dat  is een soort vastrecht. Daarnaast betaalt u een opslag voor de container(s) die u in bruikleen hebt. Indien er sprake is van gemeenschappelijke verzamelcontainers (bij een flat/appartement of op een vakantiepark) krijgt men een opslag voor het kunnen gebruik maken van een verzamelcontainer.
De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt in zijn geheel gebruikt om de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval te dekken. De gemeente mag hier geen winst op maken. Via de basisheffing betaalt elk huishouden mee aan de kosten die de gemeente niet kan toerekenen aan één specifiek huishouden. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan een gedeelte van de kosten van het huisvuilwagenpark en de kosten voor inzameling van glas, klein chemisch afval, kerstbomen enzovoort.
De tarieven voor 2018 zijn:
€ 99,12 voor de basisheffing;
€ 59,52 voor het in bruikleen hebben van een 140 liter restcontainer;
€ 101,40 voor het in bruikleen hebben van een 240 liter restcontainer;
rekentarief hoogbouwcomplex = € 63,01;
rekentarief recreatiecomplex = € 104,26.
Alle overige containers (GFT, PMD en papier) zijn gratis.
Let op: de tarieven voor 2019 zijn nog niet bekend. Dit zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari pas besluiten. Wel is in de begroting voor 2019 rekening gehouden met een opbrengststijging van 4,5%.

Rioolheffing 
Via de aanslag rioolheffing betaalt u als gebruiker van een pand mee aan de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen op het gebied van de afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook zonder een aansluiting op de riolering kunt u dus belastingplichtig zijn! Net als bij de afvalstoffenheffing, leggen we de aanslag in principe op aan de oudste mannelijke bewoner. Bij niet-woningen leggen wij de aanslag op aan degene die ook de aanslag voor het gebruikersgedeelte van de OZB krijgt. Ook als u uw roerende of onroerende zaak steeds voor kortdurende periodes verhuurt, ontvangt u een aanslag rioolheffing.
Evenals bij de afvalstoffenheffing wordt ook de opbrengst van de rioolheffing in zijn geheel gebruikt om de kosten voor aanleg en onderhoud van de gemeentelijke riolering en aanverwante voorzieningen te dekken. De gemeente mag hier geen winst op maken.
De rioolheffing is opgebouwd uit een heffing per perceel, met daarboven eventueel een opslag gerelateerd aan het waterverbruik.
Een waterverbruik hoger dan 50 m3 wordt extra belast. Ligt uw waterverbruik in de schaal van 51 m3 tot en met 100 m3, dan betaalt u boven op het basistarief één opslag. Indien uw waterverbruik ligt in de schaal van 101 m3 tot en met 150 m3, dan betaalt u het basistarief en tweemaal de opslag. Enzovoort. Wij berekenen de aanslag aan de hand van het waterverbruik in de verbruiksperiode voorafgaand aan het belastingjaar. Dit verbruik wordt door het waterbedrijf Vitens omgerekend naar een jaarverbruik. Dat jaarverbruik geeft Vitens door aan ons.
Soms geeft de opgave van Vitens geen goed beeld van de werkelijkheid. In dat geval kan de heffingsambtenaar een afwijkende aanslag vaststellen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om agrarische bedrijven waar een deel van het water niet wordt afgevoerd, gevallen waar sprake is van een lek in de leiding, of een woning waar geen aparte watermeter aanwezig is. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.
De tarieven voor 2018 zijn:
€ 183,60 vastrecht per perceel.
Als u meer dan 50 m3 water verbruikt, dan komt er voor elke extra hele of gedeeltelijke schijf van 50 m3 waterverbruik een opslag bij van € 35,64.
Let op: de tarieven voor 2019 zijn nog niet bekend. Dit zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari pas besluiten. Wel is in de begroting voor 2019 rekening gehouden met een opbrengststijging van 4,5%.

Hondenbelasting 
Alle hondenbezitters moeten aangifte doen van hun hond. Hebt u geen hond meer, dan volgt na afmelding met inlevering van de penning + eventueel de nota van de dierenarts een vermindering op de aanslag. Is uw hond overleden, meld de hond dan direct af. Zie hierboven voor het aan- en afmelden van uw hond. Wij verwerken wijzigingen uit het verleden wel, maar hanteren daar een maximale termijn van drie maanden voor.
Evenals bij de afvalstoffen- en rioolheffing gebruiken wij de opbrengst alleen ter dekking van kosten die te maken hebben met honden. Daarbij moet u denken aan de kosten van aanleg en onderhoud van hondentoiletten, handhaving, enzovoort. De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat zij hierop geen winst wil maken. Wij leggen de aanslag op aan degene die ook de aanslag  voor de afvalstoffen- en rioolheffing krijgt.
Er wordt onder andere geen belasting geheven voor honden:
 • die dienen om blinde of gehandicapte personen te begeleiden;
 • die jonger zijn dan drie maanden en gelijktijdig worden gehouden met de moederhond;
 • waarvan de houder woonachtig is in het buitengebied, volgens het Bestemmingsplan Buitengebied 2009. 
De tarieven voor 2019 zijn:
€ 72,00 per jaar per hond (u betaalt voor maximaal vijf honden);
€ 360,00 per jaar voor een kennel.

Toeristenbelasting 
U betaalt toeristenbelasting als u tegen een vergoeding in welke vorm dan ook overnacht in onze gemeente waar u niet staat ingeschreven. De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt de aanslag toeristenbelasting en mag deze belasting aan u doorberekenen. 
De opbrengst van de toeristenbelasting wordt door de gemeente weer geïnvesteerd in voorzieningen voor de toeristische sector.
De tarieven voor 2019 zijn (per overnachting per persoon):        
€ 1,13 voor een woning
€ 1,74 voor een hotel of bed&breakfast
€ 0,73 voor een camping
Een vaste standplaats kost € 109,50 per jaar.  

Reclamebelasting
Op verzoek van Handelsbelangen/Op naar Nijverdal heeft de gemeenteraad besloten tot invoering van reclamebelasting in het centrum van Nijverdal. Het grootste gedeelte van de netto-opbrengst van deze belasting, wordt door de gemeente in de vorm van een subsidie verstrekt aan de Stichting Promotie Nijverdal. Dat is een ondernemersfonds voor het winkel-en horecagebied van Nijverdal. Van hieruit worden allerlei activiteiten mede bekostigd die zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied. Het restant van de opbrengst wordt geïnvesteerd in het Masterplan. 
De gemeente heeft met de Stichting Promotie Nijverdal een uitvoeringsovereenkomst gesloten, waarin allerlei verplichtingen over en weer zijn neergelegd om zo te garanderen dat de uitgekeerde subsidie juist wordt besteed. 
De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per vestiging, vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de WOZ-waarde. De toestand op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor de belastingplicht. Rond die tijd worden meerdere keren foto's gemaakt van de openbare aankondigingen in het belastinggebied. Hier ziet u een kaart van het belastinggebied.
De tarieven voor 2019 zijn:
- € 574,00 voor de gebruiker van een belastingobject gelegen in het Centrumwinkelgebied,
  vermeerderd met:
  € 123,00 bij een WOZ-waarde tot € 200.000,--;
  € 307,50 bij een WOZ-waarde vanaf € 200.000,-- tot € 300.000,--;
  € 492,00 bij een WOZ-waarde vanaf € 300.000,-- tot € 400.000,--;
  € 676,50 bij een WOZ-waarde vanaf € 400.000,-- tot € 650.000,--;
  € 758,50 bij een WOZ-waarde van € 650.000,-- of meer.
- € 112,75 voor de gebruiker van een belastingobject gelegen in het Centrumgebied-overig,
  vermeerderd met:
  € 51,25 bij een WOZ-waarde tot € 200.000,--;
  € 112,75 bij een WOZ-waarde vanaf € 200.000,-- tot € 300.000,--;
  € 174,25 bij een WOZ-waarde vanaf € 300.000,-- tot € 400.000,--;
  € 235,75 bij een WOZ-waarde vanaf € 400.000,-- tot € 650.000,--;
  € 266,50 bij een WOZ-waarde van € 650.000,-- of meer.
- Als het gaat om een reclameobject op, aan, bij of in een leegstaande vestiging
  (in afwachting van verkoop/verhuur), bedraagt het tarief:
  € 574,00 in het Centrumwinkelgebied;
  € 112,75 in het Centrumgebied-overig.
- Als het gaat om een reclameobject van een reclame-exploitant, bedraagt het tarief:
  € 574,00 in het Centrumwinkelgebied;
  € 112,75 in het Centrumgebied-overig.
Betaling 
De gemeente Hellendoorn verstuurt geen acceptgiro's bij de aanslag, want de meeste mensen betalen via de automatische incasso of via internetbankieren. Als u niet meedoet aan de automatische incasso, moet u het aanslagbedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL54 BNGH 0285 0667 65. Vermeld uitsluitend het exacte betalingskenmerk of aanslagnummer, dan weten wij waarvoor u betaald hebt. Contant betalen aan het loket is ook mogelijk.
Wanneer u niet op tijd betaalt, sturen we u een aanmaning of een dwangbevel met kosten. 
Op het aanslagbiljet staan de betalingstermijnen. Er zijn drie mogelijkheden:
 • een aanslagbedrag lager dan € 2.500,-- kunt u in vier termijnen betalen;
 • een aanslagbedrag lager dan € 2.500,-- kunt u in tien termijnen betalen als u de gemeente machtigt tot automatische incasso;
 • een aanslagbedrag hoger dan € 2.500,-- kunt u in twee termijnen betalen.
Bij automatische incasso wordt het aanslagbedrag in maximaal tien termijnen van uw rekening afgeschreven. U betaalt steeds aan het eind van de maand. Door de automatische incasso betaalt u altijd op tijd en bespaart u zichzelf de rompslomp van telkens terugkerende betalingen. Een eenmaal afgegeven machtiging blijft geldig tot het moment dat u de machtiging weer intrekt.
Let op:
 • U krijgt geen ontvangstbevestiging als u een machtiging opstuurt. Controleer daarom zelf of de eerste termijn automatisch wordt afgeschreven.
 • Als de laatste vervaldag die op uw aanslag staat is verstreken, kunt u daarvoor geen machtiging meer afgeven.
 • Na een overlijden wordt de aanslag vaak opgelegd op een andere naam en moet een nieuwe machtiging worden opgestuurd.
Bovenaan deze pagina kunt u een machtigingsformulier downloaden.

Betalingsregeling
Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u vragen om een betalingsregeling. De invorderingsambtenaar beslist op uw verzoek. Hij kijkt hierbij naar de reden van het verzoek en eventueel ook naar uw inkomensgegevens.

Kwijtschelding
Kwijtschelding van belasting kan worden verleend als men niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te voldoen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake als de middelen om een belastingaanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht.
De landelijke wettelijke regels rond kwijtschelding zijn een stuk strenger dan voor de bijstand. Gelukkig heeft de gemeente Hellendoorn wel de ruimte om zelf ook nog beleidskeuzes te maken. Dat hebben we dan ook gedaan:
 • kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting;
 • de kosten van bestaan worden gesteld op maximaal 100% van de bijstandsnorm;
 • voor pensioengerechtigden gaan we uit van de netto kosten van bestaan;
 • bij de berekening van de betalingscapaciteit merken we als uitgaven aan de netto kosten van kinderopvang.
Van de mogelijkheid ook kwijtschelding te verlenen voor een persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent wordt geen gebruik gemaakt.
Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt onder andere af van uw vermogen, inkomen en bepaalde uitgaven. Klik hier om te bepalen of het indienen van een verzoekformulier zin heeft.
Let op: in de folder worden bedragen voor 2018 genoemd. Die van 2019 zijn nog niet bekend.
Als u voor kwijtschelding in aanmerking wilt komen, doe dat dan zo snel mogelijk na het ontvangen van de aanslag. Dan weet u het snelst waar u aan toe bent en kunt u nog een betalingsregeling treffen voor het geval uw verzoek wordt afgewezen.

Invordering
Als u de aanslag niet op tijd betaalt, krijgt u te maken met invorderingskosten. Dat zijn kosten voor een aanmaning of een dwangbevel. Die kosten zijn wettelijk verplicht en in heel Nederland hetzelfde.
 • Aanmaning: Hierop staat dat u het verschuldigde bedrag binnen twee weken moet betalen. Een aanmaning kost u € 7,00. Bij bedragen boven € 454,00 kost een aanmaning € 16,00.
 • Dwangbevel: U krijgt van de deurwaarder een dwangbevel als u na een aanmaning nog steeds niet betaalt. Hierop staat dat u het verschuldigde bedrag binnen twee dagen moet betalen. Een dwangbevel kost u € 41,00 bij een schuld tot € 90,00. Bij een schuld boven dit bedrag komt er voor elke € 45,00 nog eens € 4,00 bij.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag of WOZ-waarde kunt u bezwaar maken. Dat kunt u zelf doen via internet (zie bovenaan deze internetpagina), via een e-mail, het schrijven van een brief of het invullen van een formulier aan de balie. Het belangrijkste is dat u bezwaar maakt binnen zes weken na de datum van de aanslag.
U moet in uw bezwaarschrift de volgende punten opnemen:
 • het belastingjaar, aanslagnummer en aanslagdatum;
 • de reden(en) voor uw bezwaar;
 • een machtiging met handtekening als u voor iemand anders bezwaar maakt;
 • uw handtekening (bij een bezwaar via e-mail is dit de vermelding van uw naam, geboortedatum, BSN en het nummer van uw legitimatiebewijs). 
Meestal ontvangt u binnen enkele weken of maanden bericht. Bezwaren tegen de WOZ-waarde duren vaak iets langer. Dat komt omdat wij taxateurs inhuren en er is maar beperkte taxatiecapaciteit in Nederland.
Overigens moet u de aanslag gewoon betalen als u bezwaar maakt. Als uw bezwaar wordt toegekend, krijgt u het teveel betaalde terug. Als u dit niet wilt, kunt u uitstel van betaling vragen. De invorderingsambtenaar beslist of u daarvoor in aanmerking komt.

Contact
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen met vragen over de gemeentelijke belastingen: