Gemeentelijke belastingen

WOZ waarde nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 ?
Via onderstaande link kunt u zowel de aanslag 2017 als 2016 inzien. 

Zelf regelen

         met Digid
          zonder Digid
 • Machtiging voor incasso afgeven (bedragen tot € 2.500,-in tien termijnen)
  Als de laatste vervaldag die op uw aanslag staat is verstreken, kunt u daarvoor geen machtiging meer afgeven. Een machtiging voor incasso blijft gelden totdat u deze intrekt en u hoeft dus niet ieder jaar opnieuw te machtigen.

 • Veranderen rekeningnummer incasso 
  Bij wijziging van het rekeningnummer door b.v. een scheiding, moet u dit doorgeven. Na een overlijden wordt de aanslag vaak opgelegd op een andere naam en moet een nieuwe machtiging worden afgegeven.   


 • WOZ-waarde alle woningen openbaar 
  Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland openbaar. Via het WOZ-waardeloket van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. 
  Via https://www.wozwaardeloket.nl  kunt u woningen in de gemeente opvragen. Alleen de WOZ-waarden van woningen zijn zichtbaar, de waarde van bedrijfsruimtes blijft vooralsnog geheim. Het gaat om individuele bevragingen, bulkverstrekking van WOZ-waarden van woningen is nog niet toegestaan.

Gaat u verhuizen of wisselt u containers ? 
Nadat de verhuizing bij de gemeente is doorgegeven, volgt voor gebruikersbelastingen zoals riool- en afvalstoffenheffing een vermindering op de aanslag. De OZB eigendom wordt meestal door de notaris verrekend. Blijft u in de gemeente wonen, dan ontvangt u een nieuwe gebruikersaanslag voor het nieuwe adres. Deze wijze van verminderen en weer opleggen geldt ook bij het ruilen van containers. Als u naar een andere gemeente verhuist en betaalt via automatische incasso, zijn er ook na de verhuizing nog afschrijvingen omdat is gekozen voor betaling in tien termijnen. De dan nog te incasseren bedragen zijn lager. 


Onroerende-zaakbelastingen 
Er worden drie belastingen geheven. Het bedrag van de belasting wordt berekend volgens een percentage van de WOZ waarde op 1-1-2016. De tarieven voor 2017 zijn: 
0,1468 % voor de eigenaar van een woning 
0,2775%  voor de eigenaar van een niet-woning 
0,2263%  voor de gebruiker van een niet-woning 

Afvalstoffenheffing 
Iedereen die gebruik maakt van een perceel waar huisvuil kan ontstaan, betaalt een vastrecht, de basisheffing. Het maakt daarbij niet uit of huisvuil aan de reinigingsdienst wordt aangeboden. Bij een flat/appartement geldt een opslag voor een 140 liter restcontainer en bij een recreatiewoning in een vakantiepark met gemeenschappelijke verzamelcontainers geldt een opslag voor een 240 liter restcontainer.
U betaalt per jaar:
basis afvalstoffenheffing € 66,12   
140 liter GFT-container  € 36,12
240 liter GFT-container  € 60,60
140 liter restcontainer   € 57,72
240 liter restcontainer   € 98,40    

Rioolheffing 
Via de aanslag rioolheffing betaalt u als gebruiker van een pand mee aan de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen op het gebied van de afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater. De rioolheffing is opgebouwd uit een heffing per perceel, eventueel gecombineerd met een heffing gerelateerd aan het waterverbruik. U betaalt per jaar: 
€ 178,08 vastrecht per perceel     
€   34,56 opslag per hele of gedeeltelijke schijf van 50m3 extra waterverbruik. 

Hondenbelasting 
Alle hondenbezitters moeten aangifte doen van hun hond. Hebt u geen hond meer, dan volgt na afmelding met inlevering van de penning + eventueel de nota van de dierenarts een vermindering op de aanslag.  
U betaalt €  69,00 per jaar per hond. Er wordt geen belasting geheven voor honden:
- die dienen om blinde personen te leiden.
- die jonger zijn dan drie maanden en gelijktijdig worden gehouden met de moederhond.
- waarvan de houder woonachtig is in het buitengebied, volgens het Bestemmingsplan Buitengebied 2009. 

Toeristenbelasting 
U betaalt toeristenbelasting als u tegen een vergoeding in welke vorm dan ook overnacht in een gemeente waar u niet staat ingeschreven. De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt de aanslag toeristenbelasting en mag deze belasting aan u doorberekenen. 
De tarieven in 2017 zijn per overnachting per persoon:        
€ 1,05 voor een woning
€ 1,62 voor een hotel            
€ 0,70 voor een camping
Een vaste standplaats kost € 105,00 per jaar.  

Reclamebelasting
Op verzoek van Handelsbelangen/Op naar Nijverdal heeft de gemeenteraad besloten tot invoering van reclamebelasting. Het grootste gedeelte van de netto-opbrengst van deze belasting, wordt door de gemeente in de vorm van een subsidie verstrekt aan de Stichting Promotie Nijverdal. Dat is een ondernemersfonds voor het winkel-en horecagebied van Nijverdal. Van hieruit worden allerlei activiteiten bekostigd die zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied. Het restant van de opbrengst wordt geïnvesteerd in het Masterplan. 
De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per vestiging, vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de WOZ-waarde. Als er geen relatie is met een onroerende zaak wordt een vast bedrag per reclameobject geheven.  

De belastingverordeningen (ook leges, begrafenisrecht en marktprecariobelasting) vind u op www.overheid.nl 

Betaling 
Bij de meeste aanslagen gelden de vier vervaldata 31 maart, 30 april, 31 mei en 30 juni. Alleen met een aan de gemeente afgegeven machtiging tot incasso gelden tien betalingstermijnen.  Bij iedere betaling moet u het volledige aanslagnummer als omschrijving vermelden, anders worden bedragen niet verwerkt. Wanneer u niet op tijd betaalt, sturen we u een aanmaning of een dwangbevel met kosten. 

Kwijtschelding
Van alle inwoners verwachten we een bijdrage voor gemeentelijke belastingen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt onder andere af van uw vermogen, inkomen en bepaalde uitgaven (voor kwijtschelding is de norm vermogen een stuk strenger dan voor bijstand). Door het lezen van de informatiefolder bepaalt u het indienen van een verzoekformulier zin heeft. 

Per 1-1-2018 is de kostendelersnorm van toepassing. Hierdoor kan het voorkomen dat huishoudens met meerdere personen ouder dan 18 jaar géén kwijtschelding meer krijgen
. Van iedereen die in 2017 kwijtschelding kreeg, toetsen we de gegevens voor 2018 automatisch. Als u ook in 2018 in aanmerking komt voor kwijtschelding, ontvangt u eind februari een aanslag met een te betalen bedrag van € 0,00.  


Neem voor vragen over gemeentelijke belastingen contact op via 0548-630216 of mail naar bb@hellendoorn.nl