Planschade

Bestemmingsplan, tegemoetkoming in schade
Een tegemoetkoming in planschade is een vergoeding voor de schade, die u lijdt door verandering van bepaalde planologische maatregelen

Om voor een tegemoetkoming in planschade in aanmerking te komen, dient de planologische wijziging een verslechtering in te houden ten opzichte van het oude regime. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging- of vrijstelling c.q. ontheffing van het bestemmingsplan, waardoor:

·een gebouw naast of vlakbij uw onroerende zaak kan worden gebouwd;

·wegen worden aangelegd;

·(uitbreidings)locatie voor woningbouw of bedrijventerreinen worden aangewezen;

Daarnaast moet er nog aan een aantal andere voorwaarden voldaan zijn, zoals: 
1. het niet-voorzienbaar zijn van de schade op het moment van de aankoop van uw onroerende zaak;
2. het niet op andere wijze vergoed zijn van de schade, bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) aankoop of onteigening.

Planschade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege beperking van woongenot, beperking van privacy, beperking van vrij uitzicht, schaduwwerking door nabije bebouwing of onevenredige verkeers- en parkeerhinder.

De bepaling van de schade vindt plaats op basis van de mogelijkheden die de planologische maatregel biedt en niet op basis van wat feitelijk wordt gebouwd. Een plan hoeft dus niet gebouwd te zijn om schade te kunnen claimen. Wel moet het bestemmingsplan onherroepelijk zijn.

Verjaring
Om voor een tegemoetkoming in planschade in aanmerking te kunnen komen moet de claim tijdig worden ingediend. Vijf jaar na het onherroepelijk worden van een planologische maatregel verjaart een aanspraak op planschade. Na deze wettelijke termijn is verhaal van planschade niet meer mogelijk.

U moet dus niet wachten met het indienen van een claim totdat het bouwwerk dat schade veroorzaakt is gerealiseerd. Het kan zijn dat u dan te laat bent.

Maatschappelijk risico

De schade, die u door de planologische maatregel lijdt, kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering (vermogensschade) van uw onroerende zaak of uit een omzetdaling van uw bedrijf (inkomensschade). 

U krijgt niet de volledige schade vergoed. U dient zelf het normaal maatschappelijk risico te dragen. Bij schade aan onroerende zaken betreft dit normaal maatschappelijk risico tenminste 2% van de waarde van de onroerende zaak.

Het normaal maatschappelijk risico geldt niet bij directe planschade (schade, die een gevolg is van planologische beperkingen op de onroerende zaak van aanvrager zelf). 

Wat kost het
De kosten voor een aanvraag om planschade zijn  € 300,--.  Dit bedrag krijgt u terug als u een definitieveeen tegemoetkoming wordt toegekend.. Als u geen tegemoetkoming krijgt, wordt ook het drempelbedrag niet teruggestort.

Aanvraag
Een aanvraag om planschadevergoeding moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier tegemoetkoming in schade


Trefwoorden: planschade, procedureregeling, maatschappelijk risico