Berichtgeving Lelystad Airport

Update 28 mei 2018
Op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur (met uitloop naar 21.30 uur) vindt de belevingsvlucht van de vliegroutes Lelystad Airport plaats. Bewoners en andere betrokkenen uitten in het najaar van 2017 de wens een belevingsvlucht op de vliegroutes uit te voeren. Met een regiegroep, heeft in een aantal bijeenkomsten afstemming plaats gevonden over de wijze waarop de belevingsvlucht zal worden uitgevoerd, de beleving van omwonenden en recreanten wordt uit gevraagd en het geluid op een aantal punten wordt gemeten. 

Het doel van de belevingsvlucht, die wordt gefaciliteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is dat bewoners en recreanten van de gebieden onder de vliegroutes Lelystad Airport het geluid van een vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren. Uitgangspunt is dat de belevingsvlucht in principe alle naderings- en vertrekroutes van Lelystad een keer vliegt. Delen van de routes overlappen en daarom kan het voorkomen dat enkele punten vaker overvlogen worden. 

De volgende factsheet geeft nadere informatie over:
  • Hoe de vlucht te volgen is;
  • Waar geïnteresseerden hun beleving kenbaar kunnen maken via een belevingsmonitor;
  • Op welke locaties geluid gemeten wordt. 
Er worden zeven segmenten gevlogen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.belevingsvlucht.nl. Per segment is een kaartje opgenomen:
Update 22 februari 2018
Minister Van Nieuwenhuizen kiest voor uitstel opening Lelystad Airport
Lees hier het gehele nieuwsbericht.

Belevingsvlucht
Voor de zomer vindt een belevingsvlucht plaats op de voorgenomen aansluitroutes. Doel is het realistisch ervaren van het geluid van een vliegtuig. Het is daarom van belang dat er een breed gedeeld beeld is over hoe en onder welke voorwaarden de vlucht kan worden uitgevoerd. Hiertoe wordt op donderdag 22 februari van 19.00 tot 21.30 een startbijeenkomst georganiseerd in de omgeving van Zwolle. Doel van de startbijeenkomst is om een kleine regiegroep te formeren, die de belangen van alle betrokkenen behartigt en gezamenlijk een vorm te vinden waarop alle geïnteresseerden betrokken en geïnformeerd wensen te worden. Indien u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden voor de startbijeenkomst via het emailadres belevingsvlucht@minienm.nl

Bekijk hier ook de nieuwsbrief van de Rijksoverheid van 9 februari 2018 over de ontwikkelingen van Lelystad Airport.

Update 18 december 2017
Lees hier de: antwoordbrief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijze.

Dit is een persbericht van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle en de provincie Overijssel

“Beperk milieugevolgen uitbreiding Lelystad Airport”
Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel dienen een gezamenlijke zienswijze in over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Inzet van de samenwerkende overheden is dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Tevens roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren, waarbij meer inzicht ontstaat in argumenten en weging ervan en waarbij inwoners en decentrale overheden worden betrokken.

Ernstig en zorgwekkend
In de zienswijze geeft de regio onder meer aan dat zij onaangenaam verrast is dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over het verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Glijvlucht of snel dalen?
De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van ca. 30 kilometer (van de grens met Duitsland tot Lemelerveld) 3600 meter moet worden gedaald. Er is bij dit snel dalen geen sprake van een geleidelijke glijvlucht, waarbij weinig motorvermogen nodig is. De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan, en wil dat het alternatief (wel een glijvlucht) dat door Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en HoogOverijssel is aangereikt serieus wordt onderzocht.

Toezeggingen en moties*
Daarnaast wil de regio de nieuwe minister houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:

- Dat vliegen boven het “oude land” onder de 1800 meter slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt.
- Dat wordt gekoerst op een snelle herindeling van het luchtruim, en dat daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit krijgen.
- Dat de daadwerkelijke gerealiseerde milieueffecten in beeld worden gebracht door deze te monitoren (geluid, gezondheid).
- Dat de regio tijdig wordt geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming over eventuele nieuwe vliegroutes boven Overijssels grondgebied, wanneer deze in de consultatie naar voren komen.
- Dat optimalisaties voor Oost-Nederland die in het kader van de toekomstige herindeling van het luchtruim naar voren komen, met voorrang worden geïmplementeerd.
- Dat de regio actief en rechtstreeks wordt betrokken bij de herindeling van het luchtruim.

Tot slot dringen de provincie en gemeenten aan op een snel bestuurlijk overleg tussen de nieuwe minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.

*Zie voor een volledig overzicht van de aandachtspunten de zienswijze vliegroutes Lelystad Airport.