Vrijwilligersverzekering

De gemeente Hellendoorn kent al jaren een collectieve ongevallenverzekering. Per 1 januari 2010 is deze verzekering niet verlengd. Er is een nieuwe uitgebreidere verzekering  afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. 

Wat is verzekerd?
De gemeente Hellendoorn heeft gekozen voor het meest uitgebreide pakket, bij verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Alle vrijwilligers en clubs en verenigingen zijn automatisch verzekerd per 1 januari 2010. u hoeft zich dus niet meer aan te melden of een registratie bij te houden. Om aanspraak te maken op de verzekering moet u kunnen aantonen dat de geleden schade is ontstaan tijdens het uitoefenen van vrijwilligerswerk. De gemeente toetst of aan deze voorwaarde is voldaan, voordat de schadeclaim naar de verzekeraar wordt doorgestuurd.

Wie zijn verzekerd?
Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd en kan aanspraak maken op de dekking. Er geldt geen leeftijdsgrens of minimum aantal uren voor het vrijwilligerswerk; ook eenmalige activiteiten, kerkelijk werk, buurtactiviteiten en mantelzorg (met uitzondering van de verkeersaansprakelijkheid) zijn verzekerd.

Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: Deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum. Verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (excl. Rampenbestrijding). 

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd 
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. Aldus valt een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente nooit tussen wal en schip. Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn verzekerd! 

De enige groep vrijwilligers die geen aanspraak kan maken op deze verzekering, zijn vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige politiemedewerkers en (maatschappelijke) stagiaires; zij worden volgens de wet niet beschouwd als vrijwilliger. De verzekering biedt mantelzorgers echter wel de verzekering ‘Ongevallen- en persoonlijke eigendommen’. 

Hoe kunt u schade claimen?
Om schade te verhalen op de verzekering moet de vrijwilliger een schadeformulier indienen. 
De gemeente controleert de gegevens en of de geleden schade inderdaad tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk is ontstaan. Is dat het geval, dan wordt de schadeclaim doorgestuurd naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea, die de claim verder afhandelt. Bij sommige polissen is er sprake van een eigen risico. In dat geval wordt dit rechtstreeks met de verzekerde afgewikkeld.

U kunt het schadeformulier downloaden. Na het invullen kunt u dit formulier uitgeprint naar de gemeente Hellendoorn sturen (t.a.v. team Maatschappelijke ontwikkeling, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal). U kunt het ingevulde schadeformulier ook mailen naar mo@hellendoorn.nl 
 
De gemeente stuurt het formulier door naar Centraal Beheer Achmea. Centraal Beheer Achmea zal de schade verder afhandelen.