Coalitieakkoord

Voor u ligt het Helder(s) akkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin niet alles in detail vastligt. Dit houdt in dat er de komende periode wat te kiezen valt en dat er plaats is voor dialoog en debat. Hier kiezen we bewust voor. Dit akkoord vormt het startpunt van een nieuwe periode van bestuurlijke vernieuwing

In het coalitieakkoord omschrijven we onze visie voor de komende jaren. We nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad uit om mee te doen bij het concreet uitwerken van dit akkoord. Een toekomstbestendig Hellendoorn maken we immers met elkaar!

Download het coalitieakkoord of bekijk hieronder de onderdelen van het akkoord.

Voor u ligt het Helder(s) akkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin niet alles in detail vastligt. Dit houdt in dat er de komende periode wat te kiezen valt en dat er plaats is voor dialoog en debat. Hier kiezen we bewust voor. Dit akkoord vormt het startpunt van een nieuwe periode van bestuurlijke vernieuwing. We omschrijven hierin onze visie voor de komende jaren. We nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad uit om mee te doen bij het concreet uitwerken van dit akkoord. Een toekomstbestendig Hellendoorn maken we immers met elkaar!

Democratische vernieuwing

We geloven in de kracht van onze dorpen, wijken en buurtschappen. Initiatieven en ideeën vanuit de samenleving geven we ruimte en ondersteunen we. Als gemeentebestuur investeren we in onderling vertrouwen. Het is een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken in Hellendoorn. We gaan respectvol met elkaar om in de samenleving, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. We luisteren nieuwsgierig naar elkaars standpunten en ideeën met ruimte voor een tegengeluid. Dat is voor ons toekomstbestendigheid. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Daar mag u ons op aanspreken.

Verbinding en toekomstbestendig

Verbinding en samenhang tussen jeugd, zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven, agrarische sector, natuur, sport en cultuur vinden wij van groot belang. Dit willen we als gemeente faciliteren. Wij geloven in de zorg voor elkaar en denken dat het welzijn van onze inwoners daardoor groter wordt. Daarbij kijken we ook over de grenzen van onze gemeente heen. We werken toekomstbestendig aan de opgaven in onze gemeente, hieronder verstaan we duurzaam, respectvol en zorgvuldig omgaan met elkaar en onze omgeving.

Verantwoordelijkheid

Besturen is verantwoordelijkheid nemen. Een gemeente die faciliteert, regisseert, regels handhaaft en aanspreekt op gedrag dat niet acceptabel is. De gemeente zorgt voor een adequate dienstverlening. Waar we als gemeente regels kunnen aanpassen en verminderen om het leven, werken en ondernemen gemakkelijker te maken, doen we dat. We communiceren helder en begrijpelijk, afgestemd op de doelgroep. We zijn transparant over wat inwoners, organisaties en ondernemers van ons als gemeente mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. Samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi Hellendoorn. We nodigen u uit om daar met ons aan te werken. Doet u mee?

De lokale democratie maken we samen; overheid en samenleving. Dat vraagt blijvende inzet van alle betrokkenen. Democratie is niet alleen opkomen voor je eigen belang, het is ook rekening houden met de ander.

Inwoners, ondernemers en organisaties weten goed wat er leeft in de buurt. Zij weten wat nodig is om de leefbaarheid te vergroten. We denken samen met inwoners en ondernemers na over hoe we onze dorpen, wijken en buurtschappen aantrekkelijk en leefbaar houden. We willen werken met wijk- en dorpsambtenaren als verbindende schakel tussen samenleving en gemeente. Daarbij blijven we werken met wijk- en dorpswethouders. We ondersteunen lokale initiatieven die maatschappelijke vraagstukken aanpakken en geven duidelijk aan wat inwoners van ons kunnen verwachten. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid, ieder vanuit zijn eigen rol.

We werken aan het herstellen en versterken van vertrouwen in de overheid. We zetten in op een inclusieve democratie, met ruimte voor gezonde tegenspraak. Dat houdt ons scherp. Zo zorgen we samen voor een gezonde democratie. Niet iedereen hoeft mee te doen, maar iedereen moet wel mee kúnnen doen.

Voordat we inzetten op democratische vernieuwing gaan we aan de slag met de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We gaan het proces van (voorbereiding) van besluiten beter plannen. Meer werken met opiniërende stukken, dialoogsessies en rondetafelgesprekken. We gaan de dialoog met elkaar aan en hebben inzicht in elkaars overwegingen. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Zo versterken we elkaar.

Hellendoorn is een ondernemende gemeente en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. Dat willen we graag versterken door waar mogelijk en nodig ondernemers te faciliteren. Onze economie en arbeidsmarkt houden niet op bij onze gemeentegrenzen. We blijven samenwerken met de Twentse en Sallandse gemeenten om de werkgelegenheid in onze regio te vergroten.

Hellendoorn is trots op haar ondernemersklimaat: kleinschalige bedrijvigheid waar kan en grootschalig waar mogelijk. Door verbindingen te blijven maken tussen bedrijven, onderwijs en overheid creëren we een gunstig vestigingsklimaat. Om onze lokale economie verder te versterken zorgen we voor passende locaties om te ondernemen. We gaan onderzoeken of kleinschalige ambachtelijke bedrijventerreinen in de kernen mogelijk zijn.

We onderzoeken een verdere uitbreiding van bedrijventerreinen en dit pakken we voortvarend op. Samen met ondernemers blijven we investeren in de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. We dragen samen met ondernemers en vastgoedeigenaren zorg voor een divers en gevarieerd winkelaanbod en versterken de regiofunctie van Nijverdal. We stellen een actieplan op om de leegstand in het centrum te verminderen. We bereiden ons samen met ondernemers voor op een toekomstige pandemie en treffen hiervoor
passende voorzieningen zodat we goed voorbereid, tijdig en scherp kunnen reageren.

Samen met de ondernemers en gebiedspartners bouwen we de toeristische kracht van Hellendoorn verder uit. We ondersteunen dit met een fietsstructuurplan, bedoeld om de toeristische sector milieuvriendelijk te stimuleren. Het toerisme op het platteland ondersteunen we. Denk aan kamperen bij de boer en B&B’s.

We geven verder invulling aan het ‘Ambitieplan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug-Twents Reggedal’. We willen een toekomstbestendig park van topklasse realiseren en bestendigen. Dit doen we samen met ondernemers, inwoners, organisaties en bezoekers met aandacht voor een ieders belang.

We gaan onderzoeken hoe we meer verbinding kunnen krijgen tussen de toeristische kernen, de Reggestreek, Sallandse Heuvelrug en het plattelandstoerisme. Samen met een gevarieerder aanbod staan we sterker.

Al onze inwoners moeten mee kunnen doen aan onze samenleving. Werk is een van de mogelijkheden daartoe: het biedt financiële zelfstandigheid. Werken moet daarbij wel lonen. Wij gaan ervan uit dat zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen. Voor wie (nog) niet kan werken is er een uitkering als vangnet. Dit vraagt inspanningen van uitkeringsgerechtigden en werkgevers. Als gemeente helpen we daarbij. Wij bevorderen met werkgevers een goed aanbod van her-, om- en bijscholing. We leren van de pilots met een basisinkomen en de pilots met een tegenprestatie elders in het land. We gaan kijken wat dat voor Hellendoorn betekent.

Armoede kan zowel werkenden als uitkeringsgerechtigden treffen. Ons armoedebeleid ondersteunt hen adequaat. Daarbij vinden we een goed kindpakket essentieel. Alle kinderen verdienen een zo optimaal mogelijke start in het leven. Waar de ouders dat niet kunnen bieden, ondersteunen wij hen. Als voorzieningen niet blijken te werken, bekijken we hoe we op andere manieren ons armoedebeleid kunnen versterken.

Zowel bij het armoedebeleid als schuldhulpverlening zetten we in op preventie. We geven voorlichting op scholen. Schuldhulpverlening is beschikbaar voor alle inwoners en ondernemers met schulden. We organiseren schuldhulpverlening zoveel mogelijk lokaal. Wij ondersteunen statushouders bij het integreren en meedoen in onze samenleving.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie. Buurten zijn ingericht op ontmoeting. Jong en oud kunnen bij elkaar wonen en er zijn voldoende levensloopbestendige woningen. Buurt- en dorpshuizen, sportverenigingen en andere voorzieningen in de buurt zijn belangrijk voor sociale contacten en de gezondheid van onze inwoners.

Wij hechten aan een goed sociaal netwerk in onze wijken en dorpen en wij waarderen onze vrijwilligers. Mantelzorgers verdienen onze waardering en ondersteuning.

De gemeente is verantwoordelijk voor vele zorgtaken. We willen graag dat deze zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft, nu en in de toekomst.Als inwoners een zorg- of ondersteuningsvraag niet langer vanuit hun eigen netwerk kunnen oplossen en professionele zorg nodig hebben, dan willen we direct hulp kunnen bieden.

Wij sluiten aan bij de hulpvraag en bieden hulp op maat op het moment dat dat nodig is. We maken goede afspraken met zorgaanbieders, en willen wachtlijsten zo veel mogelijk voorkomen. We ontwikkelen een integrale visie op zorg en welzijn.

Zorg en aandacht voor ouderen vinden we essentieel. Hiervoor maken we beleid, met specifieke aandacht voor dementie.

Hellendoorn is een gemeente waar kinderen veilig en prettig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het gezond en gelukkig opgroeien van hun kinderen. Waar dat moeilijk loopt, ondersteunen wij. Wij willen dat de jeugd mee kan doen in onze samenleving.

De gemeente richt zich op preventie en voorlichting, bijvoorbeeld over het gebruik van alcohol en drugs. We geloven dat de combinatie van sport, onderwijs, werk, cultuur en welzijn en eventueel zorg, jeugdproblematiek helpt voorkomen. We bieden tijdig hulp aan degenen die dat nodig hebben. Uitgangspunt is: bij voorkeur geen wachtlijsten. Als hulp nodig is dan is ons vertrekpunt één gezin, één plan en één regisseur. We werken samen met huisartsenpraktijken.

Naast de primaire verantwoordelijkheid van ouders zien we onderwijs als een belangrijke sleutel in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderwijslocaties moeten goed en veilig te bereiken zijn. We zetten in op gelijke kansen. We stimuleren het voorkomen en oplossen van onderwijsachterstanden. Met een leerlijn die loopt van basisschool tot en met voortgezet onderwijs.

Goede onderwijshuisvesting is een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven. Dat betekent toekomstbestendige schoolgebouwen met een goed binnenklimaat en groene schoolpleinen. Wij vinden het belangrijk dat er in alle kernen en wijken goede basisscholen en peuterspeelzalen zijn.

Jongeren met een startkwalificatie hebben meer kans op meedoen. Samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven is de brug naar de arbeidsmarkt. Zowel lokaal als regionaal spannen wij ons daarvoor in. Deze samenwerking is gericht op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Onderwijs is niet alleen voor kinderen en jongeren. We hebben ook aandacht voor volwasseneducatie, laaggeletterdheid en taalonderwijs voor statushouders.

Culturele activiteiten stimuleren de ontwikkeling van talent, creativiteit en innovatie. Het werkt preventief in het kader van zorg en welzijn. Cultuur verbindt mensen in alle dorpen.

We zijn trots op onze culturele voorzieningen. Daartoe behoren ook het ZINiN, het Memorymuseum en de diverse dorpsfeesten en culturele tradities. Dat zit in ons DNA. Waar mogelijk ondersteunen wij deze en wij waarderen de inzet van vele vrijwilligers.

We willen een breed palet aan voorzieningen betaalbaar houden en ondersteunen, zodat cultuur toekomstbestendig is en bereikbaar blijft voor iedereen, in alle kernen. We evalueren de oude prestatieafspraken en passen deze waar nodig aan. We zetten in op een toekomstbestendig ZINiN. Daarbij zijn een breed aanbod aan voorstellingen, handhaven van de bibliotheken in de kernen en de blijvende ondersteuning van amateurverenigingen uitgangspunt.

Bewegen is goed voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Onze sportvoorzieningen zijn voor iedereen en in alle kernen laagdrempelig en goed bereikbaar.
Inwoners moeten kunnen genieten van sport en beweging. We bekijken, in overleg, of de BLOS de bestuurlijke structuur is voor de toekomst.

Goede sportvoorzieningen en -accommodaties zijn plekken voor inwoners, verenigingen en bedrijven om te verbinden en te boeien. Bij het beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties besteden we continu aandacht aan toekomstbestendigheid en energiebesparing. We zetten de komende jaren in op een toekomstbestendig Ravijn.

Wij stimuleren de signalerende functie en de verbindingen tussen onderwijs, sport, zorg, welzijn en bedrijfsleven. De sociale netwerken die ontstaan vinden we belangrijk omdat dit op termijn de zorgvraag vermindert. Hiervoor gaan we het sportbeleid actualiseren waarbij we nadrukkelijk de samenwerking en verbinding zoeken met onder meer onderwijs, bedrijfsleven en zorg.

Voor de vitaliteit van de regio en onze kernen is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. Onze inwoners en bezoekers moeten op een goede manier hun plek van bestemming kunnen bereiken. We zetten in op verduurzaming en efficiëntie door ‘werk met werk’ te maken.

We gaan voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Waar nodig investeren we in verkeersveiligheid. Ook maken we een fietsstructuurplan en pakken de uitvoering op.

Sinds 2014 is een veilige oversteek van de N35 tussen Haarle en Nijverdal in voorbereiding. Uitgangspunt van de plannen is een sluitend fietsnetwerk van de noordzijde en de zuidzijde van de N35. In 8 jaar tijd veranderen inzichten en opvattingen. Wij willen op korte termijn een bondige analyse van het besluitvormingsproces tot nu en de actuele status. De uitkomsten gebruiken we om vast te stellen of het mogelijk is om de huidige plannen opnieuw af te wegen.

De verdubbeling van de N35 moet landelijk op de agenda blijven, we blijven lobbyen om de verdubbeling te realiseren.

Leefbaarheid en een gevoel van veiligheid voor onze inwoners zijn belangrijk. De kwaliteit van de openbare ruimte draagt hieraan bij. Wij willen inzetten op een goed onderhouden en aantrekkelijke openbare ruimte.

Niemand weet beter wat er speelt in de buurt dan de inwoner zelf. In Hellendoorn willen we dat inwoners fijn kunnen wonen en zich daar zelf verantwoordelijk voor voelen. Daarom maken we samen met die inwoners een plan voor het onderhoud van hun woonomgeving.De plannen geven aan wat we van elkaar verwachten.

Wat goed is, behouden we. Waar het kan, blijft biodiversiteit zichtbaar in de openbare ruimte. Waar mogelijk voegen we toe. Dit draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van vergroening.

Van ons afval maken we grondstof zoveel dat kan. We blijven streven naar vermindering van afval. We proberen dit voor onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken, door optimale voorzieningen en stimulerende maatregelen te bieden. De wijze van afvalinzameling gaan we actualiseren in het grondstoffenbeleidsplan. We evalueren onze deelname in Twence.

Wij streven naar een aantrekkelijke toekomstbestendige invulling van het platteland, waarbij voldoende mogelijkheden blijven om te ondernemen. Agrarische ondernemers hebben 60% van ons buitengebied in gebruik. Zij bepalen voor een groot deel de economische basis, zij produceren ons voedsel en bepalen hoe ons landschap eruitziet. Daarnaast hebben agrariërs een grote rol in het natuur- en waterbeheer.

Hoewel we beperkte invloed hebben op de wet- en regelgeving die op agrarische ondernemers afkomt, zien wij kansen en mogelijkheden. Wij willen een verbindende en faciliterende rol spelen door op gebiedsniveau inwoners, ondernemers, landschap en natuurbeheerders en overheden bij elkaar te brengen.

Klimaatverandering is een urgent thema dat constant aandacht vraagt. Samen met onze inwoners willen we vormgeven aan de energie- en warmtetransitie. Bij duurzame energieopwekking is draagvlak ons uitgangspunt. De ingezette werkwijze met de energiewerkgroepen past hierbij.

Groen en natuur vinden we belangrijk, omdat dit een positief effect heeft op ons welzijn. We behouden waardevolle bomen en zorgen voor aanplant van nieuw groen waar mogelijk om biodiversiteit te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan. Bij renovatie of aanpassingen in de openbare ruimte houden we rekening met bestaand groen en hebben we aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit. We houden hemelwater langer vast om verdroging tegen te gaan.

De gemeente Hellendoorn blijft een prettige plek voor jong en oud om te leven, te wonen, te werken, te sporten en te spelen. Daar hoort een fijne woonplek bij die past bij de persoonlijke situatie en wensen van de inwoners. Vraag en aanbod in woningen zijn op dit moment niet in balans. Voor Hellendoorn betekent dit dat we de komende jaren minimaal 1.000 woningen realiseren. We stimuleren initiatieven passend binnen onze kaders. Deze raadsperiode werken wij aan de voorbereiding en starten we met de bouw.

Minimaal 50% van de nieuwe woningen willen we beschikbaar hebben voor inwoners die een sociaaleconomische binding hebben met onze gemeente.

Samen met de inwoners van de dorpen maken we in een dorpsvisie duidelijk wat nodig is. Met inspraak van inwoners, kiezen wij de locaties waar zal worden gebouwd en verbouwd. Bij het maken van de plannen per dorp en woonkern kijken we langjarig vooruit en zetten in op actief grondbeleid.

Bij het voorbereiden van een bouwplan hebben we aandacht voor het behoud van het cultuurhistorische uiterlijk van het dorp. De hoogte in de huidige bestemmingsplannen is uitgangspunt. Bouwplannen moeten complementair zijn en passen in de omgeving. Waar dat realistisch en mogelijk is, bevorderen wij het ombouwen van leegstaande panden tot woningen.

Wij vinden het belangrijk dat kernen niet vergrijzen. Daarom is er in de plannen ruime aandacht voor betaalbare (huur)woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Wij stimuleren doorstroming van goedkopere naar duurdere woningen voor mensen die dat kunnen betalen. Ouderen en mensen met een zorgvraag stimuleren we om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ons beleid richt zich erop, dat er passende woonruimte beschikbaar is voor deze mensen, als de eigen plek niet meer goed voldoet.

Wij geven in de gemeente Hellendoorn niet meer geld uit dan er binnenkomt. Wij voeren onze plannen uit binnen de met de gemeenteraad afgesproken financiële kaders. Bij het formuleren van onze doelstellingen en bij het verantwoorden over wat we hebben bereikt, vragen we ons steeds af ‘wat heeft de inwoner hieraan?’

Om het huishoudboekje op orde te houden, kijken wij minimaal 4 jaren vooruit. De financiële situatie van de gemeente Hellendoorn lijkt op dit moment rooskleuriger dan een paar jaar geleden. Toch zijn wij voorzichtig. Na 2 jaren van coronamaatregelen verwachten wij dat de rijksoverheid gaat bezuinigen. De oorlog in Oekraïne, energieschaarste en stijgende prijzen, zullen een negatieve invloed hebben op de financiën van de Rijksoverheid. Dit zullen wij in deze raadsperiode terugzien in de inkomsten die wij van het Rijk ontvangen. Verder houden wij rekening met hogere kosten voor energiemaatregelen en vluchtelingenbeleid.

Ondanks de onzekerheden streven we naar zo laag mogelijke gemeentelijke belastingen, passend bij ons voorzieningenniveau. De afgelopen jaren was de belastingdruk in onze gemeente een van de hoogste in Overijssel. In 2022 zijn de belastingen verlaagd en zit Hellendoorn dichter bij het midden in Overijssel. De komende 4 jaar zetten we erop in dat de belastingdruk voor onze inwoners en ondernemers in vergelijking met andere Overijsselse gemeenten structureel en stabiel op het middenniveau blijft.

Wij vinden dat de personele bezetting van het ambtelijk apparaat kwalitatief en kwantitatief in balans moet zijn met de uit te voeren gemeentelijke taken. Niet alles wat de gemeente op dit moment doet is een overheidstaak. Daar waar dat past in ons beleid en wanneer het efficiënt en kosteneffectief is, willen we het zelf uitvoeren van taken afwegen tegen uitbesteden.

Wij willen dat iedereen zich in Hellendoorn veilig voelt en veilig kan werken, wonen, verblijven en ondernemen. Een veilige omgeving vraagt samenwerking tussen de overheid, bedrijven en inwoners. Dat begint bij preventie. Vandalisme en huftergedrag passen daar niet bij. Ondermijning en criminaliteit pakken we gericht en resoluut aan.

De digitale wereld is verweven met ons dagelijks leven. Wij respecteren uw privacy. En doen ons uiterste best zorgvuldig en veilig om te gaan met uw persoonlijke gegevens.

‘Vertrouwen’ is het uitgangpunt in ons contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Regels dienen ter ondersteuning, niet als belemmering. Overbodige regels schaffen we af. Wij werken klantgericht en hebben oog voor de menselijke maat. Onze dienstverlening is adequaat, zoveel mogelijk digitaal en heeft als uitgangspunt: ’ja, tenzij’. Onze reactietijd en doorlooptijd zijn zo kort mogelijk.

Wij willen dat de inwoners, ondernemers en organisaties in Hellendoorn zich nauw betrokken voelen bij de gang van zaken in onze gemeente. Ambtenaren en bestuurders van de gemeente Hellendoorn zijn uitnodigend en benaderen iedereen met een open en onderzoekende houding.

Dit is het Helder(s) akkoord. Daar staan wij voor! De komende raadsperiode zetten wij ons maximaal in om dit te bereiken. Dat doen we samen met u. Tegelijk kijken we verder vooruit dan 4 jaar. Een toekomstbestendige gemeente is wat we willen. Een mooi Hellendoorn met ruimte voor iedereen om mee te doen en mee te beslissen. Van inwoner tot raadslid, van werknemer tot ondernemer, van vrijwilliger tot professional, van jong tot oud in alle kernen. Want Hellendoorn maken we met elkaar!