Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een boom heeft u een vergunning nodig als de boom staat vermeld op de gemeentelijke bomenlijst. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Wilt u een boom kappen, dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit is verplicht als:

 • de boom binnen de bebouwde kom staat en vermeld is op de waardevollebomenkaart. Let op: het betreft hier de komgrens op grond van de Wet natuurbescherming. Deze wijkt af van de komgrens op grond van de Wegenverkeerswet. Raadpleeg daarom altijd eerst de waardevollebomenkaart of waardevollebomenlijst om vast te stellen of de boom binnen of buiten de kom staat;
 • de boom binnen de bebouwde kom staat in de Zeeheldenwijk of Noetsele staat en een omtrek heeft van 90 cm en meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
 • de boom buiten de bebouwde kom staat en een omtrek heeft van 90 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
 • de boom geplant is in het kader van de herplantplicht.

In alle andere gevallen kunt u de boom zonder vergunning of melding kappen. U kunt dit ook eenvoudig zien via het stroomschema.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • waar de boom staat (adres)
  • of u wilt kappen of snoeien
  • uw reden om te willen kappen of snoeien
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

De waardevollebomenkaart is een dynamische kaart die regelmatig tussentijds aangepast wordt. Op de kaart of lijst kunt u zien of uw boom of een andere boom binnen de bebouwde kom vermeld staat.

U kunt één of meerdere bomen aandragen voor de waardevollebomenkaart. U kunt hiervoor contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Hellendoorn. Deze zal vervolgens getoetst worden aan de beoordelingscriteria en wanneer deze voldoet aan tenminste drie van de vijf criteria wordt de boom toegevoegd aan de kaart.

Bomen in eigendom van de gemeente Hellendoorn staan overigens niet op de waardevollebomenkaart. Voor deze bomen geldt dat er een vergunning voor kap verplicht is bij een doorsnede van 30 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte.

Bomen krijgen een status ‘Waardevol’ als ze voldoen aan minimaal drie van de vijf onderstaande criteria:

 1. de leeftijd van de boom(-structuur) is minimaal ongeveer 50 jaar (een uitzondering kan worden gemaakt voor een
  herdenkingsboom);
 2. de boom(-structuur) heeft tenminste één van de volgende specifieke kenmerken: cultuurhistorische waarde, bijzondere
  ecologische waarde of zeldzaamheid;
 3. de boom(-structuur) mag niet in een onherstelbare conditie verkeren (volledig verval van de boom mag niet binnen 15 jaar te
  verwachten zijn);
 4. de boom(-structuur) is van belang voor het uiterlijk aanzien van dorp, buurt èn/of woning;
 5. de boom(-structuur) dient voor meer dan 50% zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg (een uitzondering kan worden gemaakt
  indien een boom t.z.t. door de eigenaar wordt aangedragen).

Landelijk (ook door de Bomenstichting) worden vergelijkbare criteria gehanteerd.

Binnen 8 weken weet u of u de vergunning krijgt.

 • Wij publiceren de aanvraag op officiëlebekendmakingen.nl;
 • U krijgt schriftelijk bericht van het besluit. U kunt hier tegen bezwaar maken;
 • U ontvangt de verleende vergunning, die ook op officiëlebekendmakingen.nl wordt gepubliceerd;
 • Inwoners kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen;

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u een boom gaat kappen.

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.