Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken 

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden soms kopen. Zo’n openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen. Ook is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de grond te huren of tijdelijk in gebruik te nemen. U moet hier wel voor betalen. 

Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond kan alleen als dit, naar het oordeel van de gemeente, voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om dit zonder toestemming van de gemeente te doen. 

De basiscriteria

 • De groenstrook of restgrond grenst aan uw eigen tuin, huis of land. 
 • De eventueel aan te kopen strook grond moet bij voorkeur minimaal 15m² zijn. 
 • Op strategische plekken (dit ter beoordeling van de gemeente) vindt geen verkoop van gemeentegrond plaats. 
 • Structuur-/beeldbepalend groen komt in principe niet in aanmerking voor verkoop. 
 • Omwonenden mogen geen hinder ondervinden van de verkoop/ verhuur van gemeentegrond. 
 • Verkoop mag niet leiden tot teveel verstening van het straatbeeld. 
 • Verkoop mag de verkeersveiligheid niet belemmeren. 
 • Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen, die naar het oordeel van de gemeente, een belemmering vormen voor verkoop. Het riool mag er niet doorheen lopen of te dicht bij liggen. 
 • De eventueel aan te kopen strook gemeentegrond mag geen beperking opleveren bij eventuele reconstructie van de weg en mag de verkeersveiligheid niet belemmeren. 
 • Er mogen geen beperkingen ontstaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende gronden. 
 • De verkoop mag het onderhoud van het openbaar groen in de omgeving niet bemoeilijken.
 • De aanwezigheid van (potentieel waardevolle) bomen kan een beperkende factor vormen voor verkoop of verhuur.  

Aanpak 

Om een stuk grond van de gemeente te kopen, kunt u het aanvraagformulier gebruiken. 

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, inclusief een situatieschets van de aan te kopen grond en wat u ermee wilt doen en een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat. Aanvragen worden maandelijks beoordeeld door de interne werkgroep.

Kosten

Kosten bij aankoop van percelen groter dan 20m² zijn € 80,-/m² vrij op naam (inclusief overdrachtskosten: overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten). 
Bij aankoop van percelen kleiner dan 20m² bedraagt het tarief € 80,-/m² kosten koper (exclusief overdrachtskosten: overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten). 
 
Kosten bij aankoop van bermen grenzend aan woonpercelen in het buitengebied zijn € 17,50/m² bij een minimum koopsom van € 750,00. Bij een koopsom kleiner dan € 750,00 komen de overdrachtskosten voor rekening van koper (kosten koper). 

Kosten bij verhuur van stroken gemeentegrond bij woonpercelen zijn € 2,50/m² per jaar met een minimumtarief van € 50,00 per jaar.