Klacht over een ambtenaar of het gemeentebestuur

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld. Bijvoorbeeld:

 • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
 • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
 • als u zonder reden gevraagde informatie niet ontvangt
 • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt
 • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent
DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Klacht indienen door inwoner

U kunt uw klacht digitaal doorgeven door deze te versturen naar gemeente@hellendoorn.nl of door middel van het invullen van het digitale klachtenformulier. U kunt de klacht ook mondeling indienen. In dat geval maakt u een afspraak met de klachtencoördinator. De klachtencoördinator zet de klacht, indien u dit wenst, vervolgens voor u op papier.

Een schriftelijke klacht moet worden ondertekend en bevat tenminste:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de datum waarop u de klacht verstuurt
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

Een klacht moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 • De gebeurtenis waarover u een klacht indient, mag niet langer dan een jaar geleden zijn en mag niet eerder behandeld zijn
 • Uw klacht mag niet gaan over een besluit waarop u bezwaar of beroep had kunnen indienen (zie onder het kopje bezwaar indienen)
 • Uw klacht mag niet gaan over een zaak die onder de rechter is of is geweest
 • Uw belang bij of het gewicht van de gebeurtenis/gedraging zijn duidelijk

De klacht wordt behandeld volgens de Procedureregeling klachtbehandeling gemeente Hellendoorn.

Voldoet de klacht aan de voorwaarden, dan vindt er een hoorzitting plaats. Voor de hoorzitting wordt u uitgenodigd. Daarnaast wordt degene uitgenodigd, waarover wordt geklaagd (hoor en wederhoor).

De klacht moet binnen zes weken zijn afgedaan. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste vier weken worden uitgesteld.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld of over de uitkomst van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman . De Nationale ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen.

 • Meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel of zwerfvuil. Dit soort klachten meldt u online;
 • Meldingen betreffende overlast, bijvoorbeeld parkeer- of geluidsoverlast of overlast van hangjongeren;
 • Over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen;
 • Over iets waarover de rechtbank een uitspraak heeft gedaan;
 • Regels (beleid) van de gemeente;
 • Over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd;
 • Over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven;
 • Over gedrag dat al onderzocht wordt door justitie.