Agrarische zaken

De gemeente streeft naar een vitaal buitengebied, met bestaansrecht en-mogelijkheden voor alle agrariërs. Iedere agrariër is anders en iedereen staat voor zijn eigen uitdagingen, maar één ding is wel zeker: Over 15 jaar ziet ons platteland er anders uit dan vandaag. Daarom zoeken we graag, samen met u, nieuwe verbindingen.

Nieuwsbrief

Elk kwartaal verschijnt er per mail een nieuwe Agrarische Nieuwsbrief Hellendoorn. Wilt u deze ontvangen? Meld u zich dan aan via l.meijerink@hellendoorn.nl.

Op 8 november 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders de eerste agrarische nota in haar geschiedenis vast. De agrarische problematiek in Nederland is complex. In de gemeente Hellendoorn, waar 60% van het buitengebied in gebruik is door landbouw, heeft die problematiek een belangrijke invloed op allerlei terreinen. Ondanks alle inspanningen die de sector in het verleden al geleverd heeft, staan boeren aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Gemeente Hellendoorn wil agrarische ondernemers in deze moeilijke tijd ondersteunen en faciliteren, zodat een vitaal platteland behouden kan blijven. De nota heeft dan ook het karakter van een concreet actieplan voor de komende vijf jaar. Download het agrarische actieplan 2021

Het unieke gebied van Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal heeft een rijke ontstaansgeschiedenis, vastgelegd in de landschapsbiografie. Sinds 2020 bundelen 18 partners hun krachten om dit erfgoed te koesteren en verder te ontwikkelen. Zij kiezen bewust voor een gebiedsbenadering. Dit omdat het gebied landschappelijk en ecologisch één samenhangend geheel vormt, met een diepgewortelde verbondenheid tussen natuur, cultuurhistorie en landbouw.  De begrenzing van het kerngebied Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, dat 100% natuur is, blijft onveranderd. Maar het omliggende gebied heeft een cruciale rol in het behoud en de versterking hiervan. Financieel wordt de samenwerking ondersteund door het Rijk en regionale partners, waarmee tot 2030 geïnvesteerd kan worden in het hele gebied. Momenteel wordt de verkenningsfase afgerond en kijken de partners vooruit naar gezamenlijke plannen. Samen staan zij voor een levendig, duurzaam en bloeiend gebied. Meer weten? Bezoek de website van Sallandse Heuvelrug.

2 juni 2020 heeft de raad het Beleid Nieuw Buitengebied vastgelegd. De basis van het beleid is het stappenplan. Via dit stappenplan worden initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied op weg geholpen en mogen ze zelf aan de slag gaan met het vormgeven van die ontwikkelingen. Het stappenplan geeft richting aan de gebiedsgericht aanpak. Achter het stappenplan zit een aanvullend document met toelichting per stap. Door alle stappen zorgvuldig te doorlopen, zal een goede start gemaakt worden met het opzetten van een integraal plan. Op deze manier probeert de gemeente de initiatiefnemer te verleiden om nieuwe verbindingen te leggen en extra kansen te grijpen die er liggen, ook met betrekking op toekomstige opgaven. De stappen gaan achtereenvolgens in op verschillende karakteristieken en onderdelen van het landschap en de planontwikkeling. Download het beleid nieuw buitengebied Om in te springen op de landelijke beëindigingsregelingen veehouderijen LBV en LBV+ heeft de gemeenteraad op 5 maart 2024 een aanvullende beleidsregel op het Beleid Nieuw Buitengebied aangenomen.

Als contactpersoon voor agrarische ondernemers zijn Loes Meijerink en Dagmar van Oosten aangesteld. U kunt bij hen terecht via onderstaande contactgegevens. Loes Meijerink Tel: 06-34338051 Mail: l.meijerink@hellendoorn.nl Dagmar van Oosten Tel: 06-41535608 Mail: d.van.oosten@hellendoorn.nl

Als erfcoaches werken we met veel plezier in de gemeente Hellendoorn. Inmiddels hebben veel erfbewoners in deze gemeente met ons kennisgemaakt of hebben ze over ons gehoord. En dan kan het toch nog zo zijn dat u ons niet kent of dat u niet precies weet wat wij voor u kunnen betekenen. Daar gaan we vanaf nu verandering in brengen. In dit artikel stellen we ons graag voor. Toekomstgerichte erven In 2019 startte de provincie Overijssel het project Toekomstgerichte Erven. Zoals de naam al zegt is het project in het leven geroepen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken op het gebied van wonen, werken en leven. Erfbewoners staan daarbij centraal. Er verandert veel voor het platteland (stoppende agrariërs, stikstofproblematiek, claim om grond voor natuur, energie of water, woningnood etc). Dat realiseert de provincie zich heel goed en daarom wil ze erfeigenaren in het mooie en ook belangrijke buitengebied ondersteunen bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst. Dit doet de provincie door de inzet van erfcoaches te subsidiëren voor alle gemeenten die zich hiervoor in willen zetten. Met andere woorden; als erfeigenaar kunt u kosteloos een beroep op ons doen. Wat doen we als erfcoaches Als erfcoaches begeleiden we erfeigenaren bij al hun vragen, problemen of mooie ideeën met het oog op de toekomst van hun erf, henzelf en/of hun familie. Hoe klein of groot die hulpvraag of wens ook is. Wij zijn een volledig onafhankelijke en neutrale gesprekspartner, zonder agenda of opdracht. Allemaal zijn we opgegroeid op een erf of maakte het onderdeel uit van ons werk en onze passie. We kennen dus als geen ander het leven en werken op het erf. Met onze kennis, ervaring, inspiratie, expertise en netwerk zorgen we ervoor dat u als erfeigenaar in staat bent om zélf duurzame keuzes te maken en in beweging te komen. We doen een greep uit de thema’s waarvoor wij graag bij u ‘aan tafel’ worden gevraagd:

  • Doorontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, verbreding, verdieping van uw (agrarisch) bedrijf
  • Biodiversiteit, duurzame energie
  • Erfontwikkeling, asbest, sloop, rood-voor-rood, nieuwe functies
  • Financiën
  • (mantel)Zorg
  • Wonen/bouwen (klein wonen, circulair bouwen)
  • Transformatie van uw onderneming
  • Kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw
  • Persoonlijke ontwikkeling

Geen erf is gelijk en ook de vragen en wensen van een erfeigenaar zijn persoonlijk. Weet dat gesprekken altijd met veel zorg en in vertrouwelijkheid plaatsvinden. Mocht u door het lezen van deze informatie kennis met ons willen maken, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuw project (1)
Agnes Mentink Angela Pigge
06-20736463 tel. 06-29504886

Voor meer informatie: www.erfcoach.nu of www.digitaleerfcoach.nl

Het Agrarisch Actieplan is mede gebaseerd op de gesprekken die gevoerd zijn in het najaar van 2021 tijdens de georganiseerde buurtschapbijeenkomsten. Aan een aantal boeren die tijdens deze bijeenkomsten een actieve bijdrage leverden, is gevraagd ook in de toekomst mee te blijven denken over het uit te voeren beleid. Hierin krijgen zij een actieve rol waarbij zij ook zelf ideeën en projecten kunnen aandragen en meehelpen aan de praktische uitvoering. De boeren komen uit alle gebieden van onze gemeente en zijn actief in alle agrarische sectoren die onze gemeente rijk is. Door middel van de Agrarische Nieuwsbrief gemeente Hellendoorn houdt de groep belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Salland Boert en Eet Bewust brengt voedselproducenten en -consumenten dichterbij elkaar. Momenteel zijn er ruim 70 deelnemende agrariërs die allen transparantie bieden over hun bedrijfsvoering en graag de verbinding met de samenleving opzoeken. Dit wordt gedaan door het organiseren van open dagen, excursies, het ontvangen van schoolklassen, de aanwezigheid van een boerderijwinkel of door actief te zijn op social media. Gemeente Hellendoorn ondersteund dit initiatief. Ben je boer of tuinder in Salland (of net daar buiten) en wil je ook beter in contact komen met je omgeving? Sluit je aan bij Salland Boert en Eet Bewust! Kijk voor meer informatie op www.sallandboerteneetbewust.nl  of mail naar sbeeb7@gmail.com