Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Het kind is dan nog niet leerplichtig.

De leerplicht start:

 • Op de eerste schooldag van de nieuwe maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden.

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt.

Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Jongeren zonder startkwalificatie moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen. Dit is de kwalificatieplicht.

Een startkwalificatie is een diploma van het:

 • MBO 2 of
 • MBO 3 of
 • MBO 4 of van de
 • HAVO of het
 • VWO

Voor sommige jongeren in het speciaal onderwijs geldt een uitzondering. De kwalificatieplicht vervalt:

 • als een jongere onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 • als een jongere een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Leerplichtambtenaren van de gemeente Hellendoorn letten op het ongeoorloofde schoolverzuim.

Als er ongeoorloofd verzuim is onderzoekt de leerplichtambtenaar waarom. Als het nodig is verwijst de leerplichtambtenaar naar jeugdhulp. Als het verzuim zonder goede reden is kan er een proces-verbaal worden opgemaakt.

Bekijk onze pagina extra schoolverlof voor informatie.

Soms kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een erkende school aanvragen: 

Lees meer hierover op onze pagina ‘vrijstelling van leerplicht aanvragen.

Is uw kind niet in staat is om regulier dagonderwijs te volgen en is het veertien jaar of ouder? Dan is er een alternatief leertraject mogelijk. Uw kind kan dan een deel van de tijd praktisch onderwijs volgen. Praktisch onderwijs is licht werk gecombineerd met een begeleidend onderwijsprogramma. 

Bent u van plan om vervangende leerplicht aan te vragen? Neem dan eerst contact op met leerplichtambtenaar, via telefoonnummer 0548 63 00 00. 

Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. 

 • Geoorloofd: 
  • Met een geldige reden en na toestemming voor extra schoolverlof, 
  • Bij ziekte 
 • Ongeoorloofd: 
  • Zonder geldige reden (spijbelen, te laat komen, buiten schoolvakantie op vakantie) 
  • Geldige reden, maar geen toestemming voor extra schoolverlof aangevraagd 

Ongeoorloofd verzuim

Is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim van meer dan 16 uur in 4 weken dan is school verplicht dit te melden bij leerplicht.

 • De leerplichtambtenaar start een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het verzuim in overleg met de jongere, ouders en school.
 • Er wordt gekeken hoe deze oorzaken opgeheven kunnen worden.
 • Leidt dit niet tot het stoppen van het ongeoorloofde verzuim? Dan kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid.