Verkeersbesluit inzien

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Hiervoor worden verkeerstekens aangebracht, denk aan het plaatsen van een bord met maximale snelheid, verplichte rijrichting of voorrangsweg. Ook kunnen verkeerstekens op het wegdek worden aangebracht zoals een doorgetrokken streep of haaientanden.

Het verkeersbesluit moet worden gepubliceerd. Na publicatie van een verkeersbesluit kan door een belanghebbende binnen 6 weken bezwaar worden aangetekend. In het besluit staat hoe u dat kunt doen.

In Nederland is een verkeersbesluit een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen. Als de functie verandert, is een verkeersbesluit nodig. Maar ook als de maatregelen leiden tot een beperking of tot een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

De wegbeheerder (rijk, provincie, waterschap of gemeente) neemt het verkeersbesluit. Voordat een verkeersbesluit genomen mag worden, moet de wegbeheerder overleggen met de politie. En als de wegbeheerder niet de eigenaar van de weg is, ook met de eigenaar.

Het nemen van het verkeersbesluit moet aan voorwaarden voldoen. Zo moet het besluit nodig zijn voor een of meer van de volgende redenen:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg.
  • Het beschermen van weggebruikers en passagiers.
  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
  • Het zorgen voor vrijheid van verkeer.
  • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
  • Het voorkomen of beperken van de aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden.

Verkeersbesluiten (wanneer de gemeente de wegbeheerder is) worden gepubliceerd in de digitale editie van het Gemeenteblad. Dit is in te zien via de website Officiële Bekendmakingen. Via de website Over uw buurt kunt u een e-mail ontvangen als er een verkeersbesluit gepubliceerd is over een locatie bij u in de buurt.