Energietransitie

De gemeente Hellendoorn zet zich samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in voor een duurzame toekomst. De energietransitie gaat verder dan onze eigen gemeentegrens. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland samen een Regionale Energiestrategie: de RES.

De energietransitie is de stap die het gebruik van vervuilende energiebronnen zoals olie, gas en kolen naar schone en hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie en windenergie omvat. Dit doen we om Hellendoorn leefbaar te houden en te zorgen dat er genoeg energie is voor iedereen, zonder dat we het klimaat te veel belasten. Het is een grote verandering in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken. Landelijk zijn er ambities om in 2030 49% CO2  te besparen. Als gemeente hebben wij de ambitie om minimaal 30% van het totale elektriciteitsverbruik in onze gemeente duurzaam op te wekken binnen de gemeentegrens. Het gaat totaal om 71 GWh. Via de Regionale Energiestrategie Twente (RES-Twente) en Transitievisie Warmte geeft de gemeente Hellendoorn de komende jaren invulling aan deze (landelijke) opgave.

Door het aardgasvrij bouwen en de overstap van gas naar stroom zal de vraag naar elektriciteit toenemen. Bij enkele nieuwe woningen tussen bestaande woningen zal het elektriciteitsnet het goed aankunnen. Als het om meer woningen gaat, kan het zijn dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Enexis heeft aangegeven dit niet als een probleem te zien. Als het nodig is, worden de elektriciteitskabels verzwaard.

Het is nooit verkeerd om alvast bezig te gaan met het isoleren van uw woning als voorbereiding op het afstappen van gas. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van Wijkuitvoeringsplannen (WUP) die per wijk beschrijven welke opties er zijn om van het gas af te gaan. In onze Transitievisie Warmte staat beschreven hoe zo’n WUP tot stand zal komen en wat u nu alvast zelf kan doen.

Bij zowel de gemeente Hellendoorn als de provincie Overijssel zijn meerdere verzoeken voor energieparken ingediend. Een verzoek gaat over een windpark langs de Stouwe tussen Daarle en Daarlerveen, een ander verzoek gaat over een windpark in de buurt van het munitiedepot in Daarle en het laatste verzoek omvat een zonnepark in Haarle.

VvE’s kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) terecht voor de subsidieregeling verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE). Het is een combinatie van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s en Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 is het totale budget voor deze VvE subsidies € 48.5 miljoen voor subsidies energieadvies en verduurzamingsmaatregelen en 10 miljoen voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur.

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) zijn 30 regio’s aan de slag om bij te dragen aan het Nationale Klimaatakkoord. Twente is één van de 30 regio’s die zich bezighoudt met deze (verplichte!) opgave. Daarmee dragen we in Nederland gezamenlijk bij aan de klimaatdoelstellingen.

Landelijk is afgesproken dat de focus op ‘bewezen technieken’ ligt, dus vooral wind- en zonne-energie. In de toekomst worden ‘nieuwe technieken’ zoals waterstof misschien wel mogelijk, maar zo ver zijn we nog niet. Windmolens en zonnepanelen staan er ook niet voor eeuwig. In de toekomst zullen ze plaatsmaken voor slimmere oplossingen. Tot die tijd hebben we ze nodig om onze energiedoelstellingen te kunnen halen.