Warmtetransitie

Om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te voldoen, moeten we onze CO₂-uitstoot verminderen. Daarom stappen we over van fossiele energiebronnen zoals aardgas, naar duurzame bronnen, bijvoorbeeld warmtepompen. De gemeenten zorgen voor deze overgang.

Wat is de warmtetransitie?

Tegen 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden, zonder aardgas. We gaan dan meer gebruikmaken van bijvoorbeeld warmtepompen voor verwarming en koken. Daarmee verdwijnen op lange termijn de de cv-ketels. Alternatieven zoals restwarmte, geothermie (aardwarmte) en aquathermie (waterwarmte) worden ook overwogen. De factsheet Warmte, beschikbaar via Regionale Energie Strategie, biedt een uitgebreide uitleg van deze mogelijkheden.

Waarom is het nodig?

Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) stelt als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim 2 graden onder Celsius. Dit draagt bij aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Om dat te bereiken, moeten we minder CO₂ uitstoten en minder aardgas uit Groningen gebruiken. Ook is het belangrijk dat we onze huizen beter isoleren om energie te besparen.

Wat gaat de gemeente doen?

De gemeente werkt plannen uit om huizen en gebouwen van het aardgas af te halen. Dit doen ze door huizen beter te isoleren, een nieuwe energie-infrastructuur aan te leggen, en nieuwe duurzame energiebronnen te gebruiken. Deze plannen worden per wijk uitgewerkt en staan beschreven in een Wijkuitvoeringsplan (WUP).

Als basis dient de Transitievisie Warmte, vastgesteld door de gemeente Hellendoorn in 2021. Deze visie biedt richtlijnen voor de toekomstige aardgasvrije omgeving, warmtebehoeftevermindering, en omvat de basis voor maatschappelijke gesprekken gericht op de verdere uitwerking van WUP’s. In 2026 komt er een nieuw warmteprogramma dat verder gaat na 2030.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt beginnen met uw huis beter te isoleren, energie te besparen en zelf energie op te wekken. Denk aan uw huis aanpassen met betere isolatie en ventilatie, overstappen op elektrisch koken, en uw oude cv-ketel vervangen voor een duurzamere oplossing. Bekijk de ‘altijd-goed-aanpak’ op Duurzaam Bouwloket voor inspiratie, of maak een afspraak met een energiecoach.