Windenergie

In de strijd tegen klimaatverandering is de overstap naar duurzame energiebronnen essentieel. Windenergie speelt hierbij een sleutelrol. Deze vorm van groene energie stoot tijdens de productie geen broeikasgassen uit en draagt dus niet bij aan klimaatverandering. Wind is een onuitputtelijke bron die ons helpt om te voldoen aan de toenemende vraag naar schone energie. 

Onze ambitie

De Nederlandse Rijksoverheid heeft ambitieuze doelen gesteld om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen, en in 2050 met 95%. Om deze doelen te realiseren, wil de overheid dat er in 2030 ten minste 35 TWh duurzame elektriciteit op land wordt opgewekt, met name uit wind en zon. Gemeenten, provincie en waterschappen werken aan dit doel in de Regionale Energiestrategieën (o.a. RES-Twente). In Hellendoorn dragen we hier actief aan bij door de ontwikkeling van windenergie te ondersteunen.

  • De gemeente Hellendoorn werkt mee aan initiatieven van 4 of meer windturbines. 
  • De gemeente Hellendoorn stelt een participatiebeleid duurzame energie op, als onderdeel van de voorgenomen omgevingsverordening. 
  • De gemeente Hellendoorn kiest voor 100% lokaal eigendom in de windparken op haar grondgebied, Als dat een ontwikkelende en betrokken rol vraagt, dan doen we dat. 
  • De gemeente Hellendoorn werkt niet mee aan initiatieven voor windturbines in NNN-gebied, noch in de directe contour eromheen. 
  • Ten aanzien van geluid, slagschaduw, lichthinder, externe veiligheid en afstandsnormen hanteert de gemeente Hellendoorn de landelijke normen.