Woningbouw Haarle

Nieuwbouwplan De Grave in Haarle is een plan dat ervoor zorgt dat jongeren in Haarle kunnen blijven wonen, gezinnen hun droomhuis kunnen bouwen en senioren een woning voor hun oude dag kunnen bouwen.

Nieuwbouwplan De Grave in Haarle

In samenwerking met de inwoners van Haarle, Plaatselijk Belang Haarle en de provincie willen we zorgen voor meer woningen in het dorp Haarle. Uit behoefteonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan circa 30 nieuwe woningen. Omdat er binnen het dorp zelf geen locatie beschikbaar was met voldoende omvang voor 30 nieuwe woningen, is gekozen voor een locatie aan de rand van het dorp. Dit mooie nieuwe stukje dorp willen we ‘De Grave’ gaan noemen.

De locatie

Er is gekozen voor uitbreiding aan de noordzijde van Haarle. Deze grond is van drie verschillende grondeigenaren. Vanuit de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ (Wvg) hebben we het recht van de eerste koop gevestigd. Dit hebben we gedaan om te voorkomen dat de grond wordt verkocht aan een commerciële partij, waarbij we het risico lopen dat het bouwen van betaalbare woningen in het geding komt. De ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ is overigens zeker niet bedoeld om eigenaren van gronden tot verkoop te dwingen. De eigenaar is alleen verplicht, wanneer hij de grond wil verkopen, hij deze grond het eerst aan de gemeente aanbiedt. 

In de afgelopen periode leek het misschien wat stil rond nieuwbouwplan De Grave, maar op de achtergrond is er veel werk verzet. Graag nemen we jullie mee in de huidige ontwikkelingen.

Beroep bij de Raad van State

Afgelopen september kwam het bericht naar buiten over het ingediende beroep bij de Raad van State. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. We zijn nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. We kunnen al wel gebruik maken van de mogelijkheden in het bestemmingsplan. Daarom hebben we besloten alvast verder te gaan met de voorbereidingen die op dit moment binnen onze mogelijkheden liggen voor nieuwbouwplan De Grave.

Grond voor de aanleg van de bouwweg

We hebben de grond voor de bouwweg aangekocht. We hebben afspraken met de grondeigenaar van de bouwweg. Onderdeel van de afspraken is dat de verkoper de grond dit jaar nog kan gebruiken voor de teelt van mais voor de koeien. De mais wordt uiterlijk 15 oktober 2024 geoogst. Dit heeft geen invloed op de planning.

Voor de aanleg van de bouwweg is een vergunning nodig. De aanvraag wordt zeer binnenkort ingediend en verwachting is, dat de vergunning afgegeven wordt in de loop van de maand juni 2024. Daarna ligt de afgegeven vergunning zes weken ter inzage. Er is de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen deze vergunning.

Bouwrijp maken van het gebied

We gaan het bouwrijp maken aanbesteden en we kiezen een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Planning is dat de aannemer op 15 oktober 2024 kan starten met het aanleggen van de bouwweg als eerste stap van het bouwrijp maken. De bouwweg wordt voorzien van een grondwal van 1,5 m hoog en deze wal wordt ingeplant om daarmee de hinder naar de naastliggende woning aan de zuidzijde zoveel mogelijk te beperken.

We verwachten dat het gebied rond 1 mei 2025 bouwrijp is. Het bouwrijp maken bestaat uit verschillende fases.

Fase 1: oktober/ november/ december 2024

  • De aanleg van de bouwweg, het aanleggen van de riolering en de basis voor de wegen .

Fase 2: januari/ februari 2025

  • Aanleggen kabels en leidingen uit te voeren vanaf week 2 in 2025.

Fase 3: maart/ april 2025

  • Aanleggen van de bouwstraten.

Kavelverloting

In september 2024 komt de mogelijkheid om digitaal in te schrijven voor een bouwkavel. De kavelverloting doen we dan in oktober 2024. De kavels worden verloot aan de mensen die dan aanwezig zijn. De exacte data volgen nog.

Bouwplan ontwikkelen

In de periode vanaf de loting tot het moment dat de grond bouwrijp is, kunnen de nieuwe bewoners hun bouwplan ontwikkelen, de aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente, afspraken maken met de aannemer en met de hypotheekverstrekker, zodat de bouw kan starten vanaf 1 mei 2025. De bouw kan starten zo gauw de bouwrijpe bouwkavel in eigendom is van de nieuwe bewoner(s).

Onder voorbehoud

De plannen zijn onder voorbehoud van het lopende beroep bij de Raad van State.

Vragen of meer informatie?

Je kunt altijd terecht bij de gemeente via het e-mailadres: gemeente@hellendoorn.nl.

Er is een beroep ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan van nieuwbouwplan De Grave in Haarle. Dit betekent dat de ontwikkeling van het nieuwbouwplan vertraging oploopt.

Op 11 juli van dit jaar heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het exploitatieplan vastgesteld. Als vervolg hierop lagen de vastgestelde plannen zes weken ter inzage, zoals in de wet voorgeschreven. In deze periode was het mogelijk om een beroepschrift in te dienen. Door het ingediende beroep kan het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk worden en loopt de ontwikkeling vertraging op.

Voor hoeveel vertraging het beroep zorgt, is op dit moment nog niet bekend.

Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het exploitatieplan vastgesteld. De vervolgstap is dat de vastgestelde plannen ter inzage komen gedurende zes weken. In deze periode is er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Als er een beroepschrift wordt ingediend vertraagt dit het vervolg. Ondertussen werkt de gemeente aan het voorbereiden van het bouwrijp maken en de uitgifte van de kavels.

De gemeente heeft een aantal aannemers gevraagd om een offerte in te dienen voor het bouwrijp maken. Planning is nu dat het bouwrijp maken start in het laatste kwartaal van dit jaar. Belangrijk onderdeel daarbij is de aanleg van kabels en leidingen. Het is nog niet bekend wanneer de nutsbedrijven de aanleg kunnen uitvoeren. Dat zal in het begin van het volgende jaar zijn.

De gemeente ziet in de praktijk vaak een langere doorlooptijd. Er is namelijk het risico van vorst in de winterperiode. Daarmee kan de gemeente nog niet aangeven, wanneer de kavels bouwrijp geleverd kunnen worden. We gaan ervanuit dat dit net voor of rond de zomervakantie van 2024 zal zijn.

Het bouwrijp maken vraagt wat meer doorlooptijd dan tot nog toe aangegeven. Gevolg is dat de uitgifte ook wat later wordt. Planning is nu een informatiebijeenkomst over de uitgifte rond 1 oktober. Medio oktober is er de mogelijkheid tot inschrijven voor een kavel. In de eerste helft van november volgt dan de loting en daarmee de toewijzing van de kavels.

Vanaf dat moment kunnen de nieuwe bewoners de plannen voor de woningen ontwikkelen en een aanvraag omgevingsvergunning indienen. De nieuwe bewoners worden eigenaar van de kavel na levering door de gemeente via de notaris. Op dat moment zijn de kavels bouwrijp, waarna de bouw van de woningen kan starten.

In het voorjaar 2022 is een doorstart gemaakt met een nieuw stedenbouwkundig ontwerp van het plan De Grave. Deze is gepresenteerd op een druk bezochte bijeenkomst in Haarle op 14 april 2022. De bezoekers van de informatiebijeenkomst konden reageren op het plan. Vanuit die reacties is het stedenbouwkundig plan bijgesteld. Daarnaast is het plan bijgesteld vanwege de oplopende kosten van het bouwrijp maken van het gebied. Door extra uitgeefbare grond en dus mogelijkheden voor het bouwen van meer woningen, kunnen de kosten worden gedrukt.

Het plan omvat nu de mogelijkheid voor het bouwen van ongeveer 60 woningen voor de komende jaren. Daarmee lossen we niet alleen het tekort van dit moment op, maar hebben we ook ruimte voor de komende jaren. Dit plan is gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 13 oktober 2022 aan omwonenden en de toekomstige bewoners. Deze bijeenkomst is samen met Plaatselijk Belang Haarle georganiseerd.

Het vervolg

In de periode van maart tot mei van dit jaar ligt het ontwerpbestemmingsplan voor De Grave ter inzage en kunnen zienswijzen ingediend worden.

De vaststelling van het bestemmingsplan vindt plaats in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, op dinsdag 11 juli 2023. Wanneer het plan onherroepelijk is, kan gestart worden met het bouwrijp maken van de grond. Wel is het dan nodig dat de gemeente eigenaar is van de benodigde grond. De onderhandelingen met de grondeigenaren lopen op dit moment nog. 

Als de onderhandelingen slagen, is de planning om in het derde kwartaal van 2023 te starten met het bouwrijp maken van de grond. Tijdens het bouwrijp maken start de kavelinschrijving. Naar verwachting kan dan in het begin van volgend jaar gestart worden met de bouw.

In samenwerking met de inwoners van Haarle, Plaatselijk Belang Haarle en de provincie willen we zorgen voor meer woningen in het dorp Haarle. Uit behoefteonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan circa 30 nieuwe woningen. Omdat er binnen het dorp zelf geen locatie beschikbaar was met voldoende omvang voor 30 nieuwe woningen, is gekozen voor een locatie aan de rand van het dorp. Dit mooie nieuwe stukje dorp willen we ‘De Grave’ gaan noemen.

Contact

Heeft u een vraag over de woningbouwplannen in Haarle? Neemt u dan gerust contact op met projectleider Gerard Fikken via g.fikken@hellendoorn.nl