Bekendmakingen voorgenomen vastgoedtransacties

De gemeente verkoopt of verhuurt regelmatig vastgoed en gemeentegrond. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond. De bekendmakingen van deze transacties vindt u op deze pagina.

Verkoop vastgoed

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Hellendoorn vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.

De gemeente Hellendoorn maakt via deze pagina de (voorgenomen) transacties van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om transacties waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

Hieronder kunt u per onroerende zaak het plan en de motivering van de gemeente Hellendoorn zien om een overeenkomst aan te gaan.

Lopende publicaties

De gemeente Hellendoorn is voornemens om een deel van een gebouw te verhuren (verlenging van huurovereenkomst) aan Stichting ZINiN voor het gebruik als theater en bibliotheek voor Hellendoorn.

 1. Objectinformatie:

Het betreft een gedeelte van een gebouw, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, Sectie C, nummer 11475, plaatselijk gemerkt Willem-Alexanderstraat 7 te Nijverdal ter grootte van circa 27.516 m2.

 1. Enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente Hellendoorn is Stichting ZINiN de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verhuur. Dit komt omdat Stichting ZINiN sinds 2007 de huidige huurder is van de gemeente Hellendoorn, waarbij zij de vestiging van het theater en de bibliotheek faciliteren. Het gebruik moet in stand blijven.

Daarnaast heeft Stichting ZINiN verschillende investeringen gedaan in het theater. Hierdoor onderscheidt Stichting ZINiN, zich als huidige huurder, ten opzichte van andere potentiële gegadigden.
Ook zitten het huidige theater en de bibliotheek zitten nu in hetzelfde gebouw met gedeelde ruimten. Hierdoor kunnen deze gedeelten van het gebouw alleen aan Stichting ZINiN verhuurd worden.

 1. Vervaltermijn

Bent u van mening dat u ook in de gelegenheid moet worden gesteld de bestemming te realiseren en derhalve als huurgegadigde dient te worden aangemerkt voor de te verhuren ruimte, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie (uiterlijk 14 juli 2024) kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Hellendoorn.

U kunt dat kenbaar maken via email: gemeente@hellendoorn.nl of door het schrijven van een brief aan burgemeester en wethouders van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal, onder vermelding van “Reactie op voorgenomen verhuurverlenging Stichting ZINiN, zaaknummer 2022-030856”.

Na afloop van voornoemde termijn ontvangt u schriftelijk bericht of de ontvangen reacties aanleiding geven om af te wijken van het voornemen en over het vervolgtraject.

Publicatiedatum: 24 juni 2024

Partijen en plan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn en exploitant hebben op 13 juni 2024
een anterieure overeenkomst gesloten. In deze anterieure overeenkomst zijn zakelijke afspraken
gemaakt over de ontwikkeling van 30 zorgappartementen en inrichting van het openbare gebied.

Locatie

Het exploitatiegebied omvat het perceel kadastraal bekend als: Gemeente Hellendoorn, sectie C,
nummers 12293 en 12295, gelegen aan de Koersendijk 2 in Nijverdal.

Hoofdlijnen overeenkomst

In de overeenkomst zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

 • Exploitant is verplicht de eventueel uit de planologische maatregel voortkomende
  planschade te vergoeden;
 • Exploitant ontwikkelt en realiseert het plan voor eigen rekening en risico binnen de
  overeengekomen randvoorwaarden;
 • Gemeente behoudt volledig haar publiekrechtelijk verantwoordelijkheid en bevoegdheden
  ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsproces.

Algemene informatie

Deze publicatie wordt gedaan op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening.
Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst, over de exploitatie, die de gemeente met
één of meer particuliere grondeigenaren sluit, voorafgaand aan het verlenen van de
omgevingsvergunning waarvoor een planologische maatregel nodig is.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan kunnen geen
zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

De gemeente Hellendoorn is voornemens om een stuk grond te verkopen en in eigendom over te dragen aan Enexis Netbeheer B.V. t.b.v. een netstation.

1. Objectinformatie:

Het betreft een gedeelte van 1 perceel, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, Sectie S, nummer 790, plaatselijk gemerkt nabij de Borgonjensmoat te Haarle ter grootte van circa 32 m2.

2. Enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente Hellendoorn is Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkoop, omdat Enexis Netbeheer B.V. de aangewezen netbeheerder is en in die hoedanigheid is Enexis Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het gehele energienet. Enexis Netbeheer B.V. draagt zorg voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het energienet. Enkel aan Enexis Netbeheer B.V. komt aldus de bevoegdheid toe om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen. Om het energienet in stand te houden en te verbeteren dient Enexis Netbeheer B.V. beschikking te hebben over de hiervoor benodigde gronden. Het huidige voornemen is daarvan een voortvloeisel.

Hierdoor kan deze grond alleen aan Enexis Netbeheer B.V. aangeboden worden.

3. Vervaltermijn

Bent u van mening dat u ook in de gelegenheid moet worden gesteld de bestemming te realiseren en derhalve als koopgegadigde dient te worden aangemerkt voor de te verkopen grond, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie (uiterlijk 26 juni 2024) kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Hellendoorn.

U kunt dat kenbaar maken via email: gemeente@hellendoorn.nl of door het schrijven van een brief aan burgemeester en wethouders van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal, onder vermelding van “Reactie op voorgenomen verkoop netstation nabij Borgonjensmoat Enexis, zaaknummer 2024-011697”.

Na afloop van voornoemde termijn ontvangt u schriftelijk bericht of de ontvangen reacties aanleiding geven om af te wijken van het voornemen en over het vervolgtraject.

Publicatiedatum: 6 juni 2024

Verlopen publicaties

De gemeente Hellendoorn is voornemens om een stuk grond te verkopen en in eigendom over te dragen aan Enexis Netbeheer B.V. t.b.v. een netstation.

 1. Objectinformatie:

Het betreft een gedeelte van 1 perceel, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, Sectie N, nummer 9846, plaatselijk gemerkt Nijveldserf 9T te Nijverdal ter grootte van circa 32 m2

 • Enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente Hellendoorn is Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkoop, omdat Enexis Netbeheer B.V. de aangewezen netbeheerder is en in die hoedanigheid is Enexis Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het gehele energienet. Enexis Netbeheer B.V. draagt zorg voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het energienet. Enkel aan Enexis Netbeheer B.V. komt aldus de bevoegdheid toe om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen. Om het energienet in stand te houden en te verbeteren dient Enexis Netbeheer B.V. beschikking te hebben over de hiervoor benodigde gronden. Het huidige voornemen is daarvan een voortvloeisel.

Hierdoor kan deze grond alleen aan Enexis Netbeheer B.V. aangeboden worden.

 • Vervaltermijn

Bent u van mening dat u ook in de gelegenheid moet worden gesteld de bestemming te realiseren en derhalve als koopgegadigde dient te worden aangemerkt voor de te verkopen grond, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie (uiterlijk 18 juni 2024) kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Hellendoorn.

U kunt dat kenbaar maken via email: gemeente@hellendoorn.nl of door het schrijven van een brief aan burgemeester en wethouders van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal, onder vermelding van “Reactie op voorgenomen verkoop netstation Beethovenlaan 166T Enexis, zaaknummer 2024-010422”.

Na afloop van voornoemde termijn ontvangt u schriftelijk bericht of de ontvangen reacties aanleiding geven om af te wijken van het voornemen en over het vervolgtraject.

Publicatiedatum: 29 mei 2024

De gemeente Hellendoorn is voornemens om een stuk grond te verkopen en in eigendom over te dragen aan Enexis Netbeheer B.V. t.b.v. een netstation.

 1. Objectinformatie:

Het betreft een gedeelte van 1 perceel, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, Sectie W, nummer 239, plaatselijk gemerkt Dille 1T te Hellendoorn ter grootte van circa 32 m2

 • Enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente Hellendoorn is Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkoop, omdat Enexis Netbeheer B.V. de aangewezen netbeheerder is en in die hoedanigheid is Enexis Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het gehele energienet. Enexis Netbeheer B.V. draagt zorg voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het energienet. Enkel aan Enexis Netbeheer B.V. komt aldus de bevoegdheid toe om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen. Om het energienet in stand te houden en te verbeteren dient Enexis Netbeheer B.V. beschikking te hebben over de hiervoor benodigde gronden. Het huidige voornemen is daarvan een voortvloeisel.

Hierdoor kan deze grond alleen aan Enexis Netbeheer B.V. aangeboden worden.

 • Vervaltermijn

Bent u van mening dat u ook in de gelegenheid moet worden gesteld de bestemming te realiseren en derhalve als koopgegadigde dient te worden aangemerkt voor de te verkopen grond, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie (uiterlijk 18 juni 2024) kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Hellendoorn.

U kunt dat kenbaar maken via email: gemeente@hellendoorn.nl of door het schrijven van een brief aan burgemeester en wethouders van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal, onder vermelding van “Reactie op voorgenomen verkoop netstation Leemkampweg 4T Enexis, zaaknummer 2024-010419”.

Na afloop van voornoemde termijn ontvangt u schriftelijk bericht of de ontvangen reacties aanleiding geven om af te wijken van het voornemen en over het vervolgtraject.

Publicatiedatum: 29 mei 2024

De gemeente Hellendoorn is voornemens om een stuk grond te verkopen en in eigendom over te dragen aan Enexis Netbeheer B.V. t.b.v. een netstation.

 1. Objectinformatie:

Het betreft een gedeelte van 1 perceel, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, Sectie N, nummer 9619, plaatselijk gemerkt Dille 1T te Nijverdal ter grootte van circa 32 m2

 • Enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente Hellendoorn is Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkoop, omdat Enexis Netbeheer B.V. de aangewezen netbeheerder is en in die hoedanigheid is Enexis Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het gehele energienet. Enexis Netbeheer B.V. draagt zorg voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het energienet. Enkel aan Enexis Netbeheer B.V. komt aldus de bevoegdheid toe om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen. Om het energienet in stand te houden en te verbeteren dient Enexis Netbeheer B.V. beschikking te hebben over de hiervoor benodigde gronden. Het huidige voornemen is daarvan een voortvloeisel.

Hierdoor kan deze grond alleen aan Enexis Netbeheer B.V. aangeboden worden.

 • Vervaltermijn

Bent u van mening dat u ook in de gelegenheid moet worden gesteld de bestemming te realiseren en derhalve als koopgegadigde dient te worden aangemerkt voor de te verkopen grond, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie (uiterlijk 18 juni 2024) kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Hellendoorn.

U kunt dat kenbaar maken via email: gemeente@hellendoorn.nl of door het schrijven van een brief aan burgemeester en wethouders van Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal, onder vermelding van “Reactie op voorgenomen verkoop netstation Leemkampweg 4T Enexis, zaaknummer 2024-010420”.

Na afloop van voornoemde termijn ontvangt u schriftelijk bericht of de ontvangen reacties aanleiding geven om af te wijken van het voornemen en over het vervolgtraject.

Publicatiedatum: 29 mei 2024