Gemeente Hellendoorn sluit het jaar 2023 financieel positief af

18 juni 2024, 14:00

Hellendoorn sluit het jaar 2023 financieel positief af. De gemeenterekening laat een positief resultaat zien van € 3,6 miljoen. “Dit is voor nu goed nieuws, maar vanaf 2026 ontvangen we minder geld vanuit Den Haag. Men spreekt ook wel over een ‘ravijnjaar’. Dus we zijn blij met dit resultaat, maar weten ook dat de toekomst waarschijnlijk minder rooskleurig is”, zegt wethouder Financiën Egbert Nijenbanning.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de gemeenterekening vast te stellen en het positieve resultaat van €3,6 miljoen onder te verdelen. Het college stelt voor om een bedrag van circa een half miljoen euro te bestemmen voor een aantal specifieke doelen zoals de invoeringskosten van de Omgevingswet en kunst. En het restant van circa € 3,1 miljoen te storten in de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). Hierdoor bouwt de gemeente een buffer op voor de financieel onzekere jaren die verwacht worden.

Een terugblik op het jaar 2023

Nijenbanning is blij met het positieve resultaat: “Elk jaar is het goed afwegen hoe we het geld begroten. Je hebt altijd te maken met mee- en tegenvallers. Dit jaar hebben we te maken met een afwijking van zo’n 3%. Een aantal projecten is vertraagd of doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit komt onder andere door de val van het kabinet, netcongestie en krapte op de arbeidsmarkt.

Maar gelukkig is er ook veel wel opgepakt. Zo is er in samenwerking met maatschappelijke partners en inwoners gewerkt aan een strategische visie op het sociaal- en maatschappelijk domein. Ook zijn we op basis van criteria van de gemeenteraad op zoek gegaan naar een passende locatie voor een azc. We willen een gastvrije gemeente zijn en onze ogen niet sluiten voor het landelijk tekort aan opvangplekken. Daarnaast zijn we doorgegaan met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.

Inmiddels is de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking getreden. In het afgelopen jaar is daarvoor veel voorbereid. Ook zijn de eerste stappen gezet naar het waarmaken van het doel van 1.000 nieuwe woningen in onze gemeente. Er zijn veel aanvragen voor bouwvergunningen en wijzigingen van bestemmingsplannen ingediend.

Er is daarnaast hard gewerkt aan de Noordzuidverbinding tussen Hellendoorn en de rotonde aan de Helmkruidlaan in Nijverdal. Ook is het onderzoek naar de buitendienst positief afgerond.“

Doorkijk naar het financiële resultaat van 2024

Het eerste halfjaar van 2024 is financieel gezien positief. Op dit moment is er een plus van € 1,6 miljoen. Dit komt onder andere door lagere afschrijvingslasten en hogere renteopbrengsten. Dit resultaat wordt aan de raad aangeboden via de bestuursrapportage.

Ontwikkelingen en koers voor de jaren 2025 tot en met 2028

De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Er is een kaderbrief geschreven aan de raad waarin een globale doorkijk wordt gegeven naar de jaren 2025 tot en met 2028. Het collegeprogramma en de landelijke ontwikkelingen bepalen de koers. In het collegeprogramma staat dat de gemeente wil werken aan onder andere een leefbaar en vitaal platteland, duurzaamheid, een routekaart naar 1.000 woningen, uitwerking van de visie voor het sociaal domein, ondermijning en veiligheid en investeren in een vitale economie. In het najaar wordt de programmabegroting 2025 aangeboden aan de raad. In de programmabegroting worden de plannen voor het komende jaar opgenomen. Ook wordt een financiële planning voor de komende vier jaar vastgesteld.

Behandeling in de gemeenteraad

Op dinsdag 9 juli worden alle drie de documenten (gemeenterekening, bestuursrapportage en kaderbrief) besproken in de gemeenteraad. Deze vergadering is live bij te wonen, maar kan ook gevolgd worden via hellendoorn.raadsinformatie.nl. De documenten zijn gekoppeld aan de agenda van deze vergadering.