Eigen windbeleid voor gemeente Hellendoorn

29 januari 2024, 08:44

Nieuwe windturbines binnen de gemeentegrenzen van Hellendoorn moeten volledig ten gunste van de lokale gemeenschap komen. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van nieuw windbeleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het lokale windbeleid is dinsdag 19 december door de gemeenteraad van Hellendoorn vastgesteld. Met het opstellen van eigen windbeleid wil de gemeente zoveel mogelijk invloed uitoefenen op het provinciale beleid. Verder wil de gemeente ervoor zorgen dat inwoners kunnen profiteren van windturbineprojecten.

Clustering

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft besloten dat indien er toch windturbines moeten komen, dit een cluster van minimaal vier moeten zijn. Dit om versnippering te voorkomen. Invloed op het landschap en omgeving wordt daardoor beperkt. In het windbeleid is verder opgenomen dat windturbines niet zijn toegestaan in gebieden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren of in de directe omgeving daarvan.

De omgeving moet daarnaast kunnen profiteren van windenergieprojecten. In de praktijk betekent dit dat windturbines volledig in handen moeten komen van de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld via een coöperatie. 

Provincie bevoegd gezag

Op 18 juli 2023 heeft de provincie Overijssel besloten het provinciale windbeleid aan te passen en strenger te maken. In dit beleid zijn onder andere voorkeursgebieden aangewezen. Omdat het beleid van de provincie leidend is, heeft de gemeente slechts de beperkte mogelijkheden voor een eigen invulling. De gemeente Hellendoorn wijst daarom geen nieuwe zoekgebieden aan. Ondanks deze beperkingen, neemt de gemeente het initiatief om eigen windbeleid op te stellen om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Het beleid van de provincie wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden 

Op woensdagavond 14 februari organiseert gemeente Hellendoorn een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. Op deze avond zullen diverse partijen aanwezig zijn zoals provincie Overijssel en energiecoörperaties. Deze avond is bedoeld om het beleid van de gemeente uit te leggen, de vervolgstappen in het proces toe te lichten en wat dit voor u gaat betekenen. U kunt binnenlopen wanneer u wilt en wij gaan graag het gesprek aan!   

Datum: 14 februari 2024 
Tijd: Vrije inloop tussen 19.00-21.00 uur 
Locatie: ’t Trefpunt, Gerhard Nijlandstraat 2A, 7687 AR Daarlerveen