Aangepast maaien

Vroeger maaiden we in de gemeente Hellendoorn al het gras in de openbare ruimte kort (intensief maaien). Vanaf 2023 maaien we enkel nog paden, kleine gazons en intensief gebruikte grasvelden, zoals ligweides, trapveldjes en speeltuinen regelmatig. Op andere plaatsen maaien we 2 tot 3 keer per jaar, dat noemen we extensief maaien.

Door minder en anders te maaien krijgen we – stap voor stap – grasweides en bloeiende bermen, dit is goed voor de biodiversiteit. Bloemrijk grasland dat niet vaak gemaaid wordt, is ook aantrekkelijker voor dieren. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. Die zijn belangrijk voor het natuurlijk evenwicht van je buurt, want een rijk insectenleven trekt ook andere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en amfibieën. Bloemrijk grasland draagt bijvoorbeeld bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups omdat de natuurlijke vijanden van de rups hierin leven.

Dit is geen bezuiniging, maar een andere aanpak om de biodiversiteit te bevorderen. We werken stap voor stap en waar het kan naar het maaien volgens Kleurkeur. Dit is een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Hoe en wanneer maaien we?

Niet op alle plaatsen maaien we op dezelfde manier. Op deze kaart is weergegeven wat gazon blijft (intensief maaien) en wat grasweide wordt (extensief maaien).

Hieronder leggen we uit hoe we op verschillende locaties maaien en waarom.

Grote vlakken gras gaan vanaf het voorjaar van 2023 extensief maaien. Het gaat om ongeveer 40% van de huidige gazons. We maaien hier 2 tot 3 keer per jaar. Het maaisel wordt afgevoerd, zo verschralen we de grasvelden. Verschraling geeft bloemen en kruiden meer kans om zich te ontwikkelen, dat is juist wat we willen. Na verloop van tijd ontwikkelt zich een grasweide met een grotere en kleurrijkere soortenrijkdom waarin allerlei insecten en dieren in kunnen leven. Waar het kan laten we soms een deel van het gras staan (gefaseerd maaien), zo ontstaat er een variatie in grashoogtes. Langs de randen maaien we vaker, zo blijven de wegen en trottoirs vrij. De omvorming van een strak gemaaid gazon naar een ecologisch waardevolle grasweide duurt een aantal jaren. In het begin zal vaker gemaaid worden om te verschralen, de eerste maaibeurt is in juni. Op termijn maaien we ook deze grasweides minder vaak en zullen er meer bloemen ontwikkelen.

De bermen, wadi’s (= ondiepe greppels voor opvang en afvoer van hemelwater) en taluds maait de Groendienst maximaal 3 keer per jaar. Het grasmaaisel voeren we af, dit verschraalt de bodem. Zo wordt de begroeiing geleidelijk lager en worden hogere grassen vervangen door kruiden en lagere, bloemrijke planten. De meeste bermen en taluds maaien we pas in juni of juli voor de eerste keer. Aan de kant van de weg en bij kruisingen maaien we het gras kort. Zo houden we de verkeerssituatie veilig. De Groendienst maait de meeste bermen en taluds machinaal. Het maaisel laten we waar dat kan even liggen, zo kunnen de zaden verspreid worden en insecten wegkomen. Waar dat niet kan maaien we met een maai-zuigcombinatie, het gras nemen we dan meteen mee.

Ligweides, trapveldjes en speelterreinen zijn er om te spelen, liggen, voetballen en picknicken. Inwoners vragen regelmatig waarom we bloemen op deze grasvelden afmaaien. Dat is nodig om te kunnen spelen, zitten en liggen. Anders wordt het gras te hoog en wordt het terrein ruig. Ook graspaden en hondenlosloopweides maaien we regelmatig. Dit doen we voor het comfort van de bezoekers. Kleine stukjes gazon met veel obstakels als bomen en borden maaien we ook regelmatig. Hier is het lastig om extensief beheer toepassen omdat de groter maaimachine hier niet kan rijden.

De actie ‘Maai Mei Niet’ wil bewoners bewust maken van het belang om hun tuin minder en natuurvriendelijk te maaien. Tijdens de actie maait de gemeente Hellendoorn ook zo weinig mogelijk. Maar soms doen we dat wel. Dat kan zijn om veiligheidsredenen (zichtbaarheid voor het verkeer), het comfort van de gebruikers (bijvoorbeeld wandelpaden), omdat het terrein anders te ruig wordt, maar ook omdat we sommige grasvelden, die nog niet bloemrijk zijn, dan net wél moeten maaien om een bloemrijk grasland te verkrijgen. Dit is vooral het geval op voedselrijke bodems waar grassoorten domineren. Door te maaien wordt hun groei gebroken en krijgen wilde bloemen de kans om zich te ontwikkelen.