Bezwaar en beroep

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan bezwaar maken.

U vult online het bezwaarschrift in voor inwoners met uw DigiD. U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar de gemeente.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat de gemeente het besluit heeft genomen worden ingediend.

Ondernemers die bezwaar willen maken, doen dit met eHerkenning.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Bezwaarschrift indienen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Bezwaarschrift indienen

  • Uw DigiD
  • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel als u namens een rechtspersoon bezwaar indient
  • Een schriftelijke machtiging als u namens iemand anders (natuurlijk persoon) bezwaar indient

Een bezwaarschrift is een brief of digitaal bericht. Daarin staat waarom u het niet eens bent met het besluit. Zorg ervoor dat in uw bezwaarschrift het volgende vermeld staat:

  • uw naam en adres
  • de datum van de dag waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een korte omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Uw bezwaar wordt voor advies doorgestuurd naar één van de twee onafhankelijke bezwarencommissies, afhankelijk van het onderwerp en de aard van de klacht. Bezwaarschriften op het gebied van belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (zie daar) worden alleen ambtelijk voorbereid.

Er zijn twee bezwarencommissies:

  • de commissie bezwaarschriften sociaal domein. Deze commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de Wet inburgering, gehandicapten­parkeerkaarten, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Regeling opvang asielzoekers en alle regelgeving die met de hiervoor genoemde regelgeving samenhangt;
  • de commissie voor de bezwaarschriften. In deze commissie komen bezwaarschriften aan de orde, die niet in de commissie bezwaarschriften sociaal domein worden behandeld. Bijvoorbeeld bezwaarschriften tegen omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, subsidies of weigeringen daarvan.

De leden van bezwarencommissies zijn niet in dienst van de gemeente.

Na ontvangst van een bezwaarschrift belegt het secretariaat van de betreffende commissie een hoorzitting. Voor deze hoorzitting wordt in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift uitgenodigd. Als er daarnaast nog mensen zijn die ook een belang hebben bij de te behandelen zaak (de zogenoemde derden-belanghebbenden) worden ook zij voor de hoorzitting uitgenodigd. Na afloop van de hoorzitting formuleert de commissie haar advies. Dit advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Dit kan de raad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
De beslissing op het bezwaarschrift moet binnen 12 weken na het einde van de bezwarentermijn worden genomen. Deze termijn kan met maximaal 6 weken worden verlengd.

Alle commissies worden bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Deze ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Hellendoorn. Het secretariaat is bereikbaar door te mailen naar mevrouw J. Dannenberg-van den Noort, LL.M. of mevrouw mr. B. Stokkingreef-Barvelink of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 0548-630000.

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kunt u in beroep gaan, in de meeste gevallen bij de Rechtbank Overijssel (Zwolle of Almelo). Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl

Tijdens de afhandeling van uw bezwaar geldt het genomen besluit. Als dit voor u nadelige of onherstelbare gevolgen heeft, kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Dit is een voorlopig besluit in afwachting van het definitieve besluit op uw bezwaar. Voor deze aanvraag betaalt u kosten, dit heet griffierecht. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.