Zienswijze indienen

Het gemeentebestuur neemt besluiten van verschillende aard (subsidies, verkeersbesluiten, bestemmingsplan e.d.). Voordat het gemeentebestuur een definitief besluit neemt, neemt het soms eerst een ontwerp-besluit. Belanghebbenden, die het met een ontwerp-besluit niet eens zijn, kunnen dan vaak een zienswijze indienen. Een zienswijze kan er toe leiden dat het definitieve besluit afwijkt van het ontwerp-besluit.

Voorbeeld: het college van burgemeester en wethouders stelt een ontwerp-bestemmingsplan op. U bent het niet eens met de bestemming die daarin aan uw perceel wordt gegeven of met het maximale aantal m2’s, dat op uw perceel gebouwd mag worden. U kunt dan een zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Deze zienswijze kan ertoe leiden dat aan uw belang tegemoet worden gekomen en dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld.

U beslist of u de zienswijze mondeling of schriftelijk wilt indienen. Over het algemeen bedraagt de termijn voor het indienen van de zienswijze zes weken. Een zienswijze kan alleen worden ingediend als een wet of een verordening dat bepaalt. Kenmerk van een zienswijze is dat deze moet worden ingediend voordat het besluit wordt genomen. Daarin onderscheidt een zienswijze zich van een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat het besluit is genomen.