Duurzaamheidsroute A35

Duurzame energie is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Door minder broeikasgassen zoals CO2 uit te stoten, helpen we de opwarming van de aarde te beperken en beschermen we ons milieu. Wereldwijde, nationale en regionale initiatieven zijn gericht op het stimuleren van duurzame energieopwekking. De Duurzaamheidsroute A35 sluit hier bij aan.

De Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van zes gemeenten—Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden—samen met Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf, de Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Enexis. Dit project is onderdeel van de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) en richt zich op het opwekken van duurzame energie langs rijkswegen.

Doelen en verwachtingen

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minstens 75 GWh en maximaal 100 GWh aan energie opwekken, wat voldoende is voor ongeveer 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Deze schatting is gebaseerd op een verkenningsrapport dat is opgesteld door de betrokken gemeenten en partners.

Uit de verkenning blijkt dat de gronden langs de rijkswegen A35 en een deel van de A1 geschikt zijn voor zonnevelden. Dit betreft de bermen langs de 35 km lange route van Nijverdal naar Enschede en het deel van de A1 binnen de gemeentegrenzen van Hengelo.

Betrokkenheid omgeving

Tijdens de verkennings- en planfase in 2021 en 2023 zijn omwonenden actief betrokken bij het project. Via digitale enquêtes en (online) bijeenkomsten zijn ideeën, vragen en wensen verzameld en meegenomen in het plan.

Vervolgstappen

Na behandeling van het voorontwerp projectbesluit in de gemeenteraden, wordt het ontwerp aangepast en in het najaar 2024 voorgelegd aan de gedeputeerde staten van de provincie voor besluitvorming. Daarna ligt het ontwerp-projectbesluit zes weken ter inzage en organiseert het projectteam informatiebijeenkomsten. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen. Op basis van deze zienswijzen worden de laatste aanpassingen doorgevoerd, waarna het definitieve projectbesluit wordt opgesteld en ter vaststelling aan de Gedeputeerde Staten wordt aangeboden. Vervolgens wordt er een ontwikkelaar gezocht om het project uit te voeren.

De Duurzaamheidsroute A35 is een belangrijke stap naar een duurzame toekomst voor Twente en draagt bij aan de bredere doelstellingen van Nederland op het gebied van duurzame energie en klimaatverandering. Samen maken we een verschil!