Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Hellendoorn heeft een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid is voor de gemeente de richtlijn bij inkoop en aanbestedingen. Hiermee wil zij bereiken dat de gemeentelijke aanbestedingen en inkopen doelmatig en volgens de geldende wet- en regelgeving verlopen. Daarnaast hanteren we nog een aantal andere richtlijnen. Deze richtlijnen zijn een vertaling van de Europese en landelijke wet- en regelgeving. Dit garandeert dat iedere ondernemer gelijke kans maakt op gemeentelijke opdrachten. De gemeente Hellendoorn werkt daar waar mogelijk samen met buurgemeenten om te komen tot volume voordelen en kennisuitwisseling. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de richtlijnen zijn voor de Twentse gemeenten gelijk.

De gemeente Hellendoorn past bij inkopen en aanbesteden in ieder geval de volgende uniforme documenten toe:

Bij inkopen hanteert de gemeente Hellendoorn afhankelijk van het soort inkoop haar eigen inkoopvoorwaarden. Bij klachten over inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt gebruikt gemaakt van de regionale klachtenprocedure voor inkoop en aanbesteden.

Gemeente als mogelijke opdrachtgever

De gemeente Hellendoorn is dus niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Daarom is het goed dat u zich als ondernemer vooraf verdiept in de gemeente als mogelijke opdrachtgever. Er zijn verschillende branche- en ondernemingsverenigingen die u hierover kunnen informeren. Ook kunt u op diverse websites terecht voor informatie:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de inkoopadviseurs.

De gemeente Hellendoorn kent het zogeheten ‘gedecentraliseerde inkoopmodel’. Dit wil zeggen dat de verschillende afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. De gemeente Hellendoorn heeft een afdeling inkoop die centraal gepositioneerd is in de organisatie. De afdeling inkoop heeft onder andere als taken:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van de afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures;
  • Coördinerende en signalerende taak;
  • Uitdragen en bewaken van het beleid;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven.

Voor vragen over inkoop & aanbestedingen kunt u contact opnemen met één van de inkoopadviseurs:

De groslijstsystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van opdrachtnemers die willen deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Mede door de wettelijke verplichting om een transparante en objectieve methode te hebben voor het selecteren van ondernemers heeft de gemeente Hellendoorn gekozen voor deze methode.

De groslijstsystematiek treedt in werking vanaf 1 juli 2019. Voorlopig is deze alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor civieltechnische werken. Ondernemers kunnen zich vanaf dit moment aanmelden voor deelname aan de groslijstsystematiek.
Na deze aanmeldperiode zullen vanaf 1 september 2019 alle opdrachten die behoren tot onderstaande groslijsten voor civieltechnische werken verlopen via deze systematiek.
Uitbreidingen met nieuwe groslijsten zullen tijdig bekend worden gemaakt, waarna aanmeldingen mogelijk zijn.
Op het moment van schrijven zijn de volgende lijsten opengesteld:

  • Aanleg en reconstructie wegen en riolering – klein
  • Aanleg en reconstructie wegen en riolering – groot

Momenteel zijn bovenstaande groslijsten gesloten en is het tijdelijk niet mogelijk om u aan te melden.

Bekijk de procedure groslijstsystematiek van de gemeente Hellendoorn. 

Voor opdrachten onder bepaalde aanbestedingsdrempels organiseert de gemeente Hellendoorn meervoudig- en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen. De gemeente kiest bij deze aanbestedingen zelf haar leveranciers en opdrachtnemers die voor de aanbesteding worden uitgenodigd. Indien u uw interesse in bepaalde opdrachten wil uiten en deze opdracht niet onder ‘Aankondigingen aanbestedingen & marktconsultaties’ staat kunt u het interesseformulier (docx) invullen.

Met het interesseformulier komt de gemeente te weten dat u als (lokale) ondernemer interesse heeft om in aanmerking te komen voor het leveren van diensten en/of producten.

Het invullen van het interesseformulier betekent niet dat u automatisch meedoet bij toekomstige aanbestedingen.

U kunt het volledig ingevulde interesseformulier e-mailen naar: inkoop@hellendoorn.nl. U ontvangt daarna een automatische ontvangstbevestiging.

Social Return on Investment (SROI) is het stellen van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Door social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente Hellendoorn werkzoekenden en jongeren aan een baan of stageplek en het bevorderen van regionale werkgelegenheid. De gemeente Hellendoorn benut daarvoor haar inkoopkracht.

De social return voorwaarde wordt toegepast in nagenoeg alle gemeentelijke opdrachten voor leveringen en diensten vanaf 100.000 euro exclusief BTW. In het geval van werken wordt per opdracht bekeken hoe Social Return ingevuld gaat worden.

De opdrachtnemer is verplicht om een vooraf vastgesteld percentage van de contractwaarde exclusief BTW te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan een andere invullingsmogelijkheid die geboden wordt. De prioriteit ligt wél bij het bieden van werkgelegenheid aan werkzoekenden. Nadat de opdracht is gegund, is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de verantwoording daarover richting de gemeente. Voor de verantwoording wordt gebruik gemaakt van een monitoringssysteem. 

Bouwblokkenmethode

De gemeente heeft voor het invullen van de social return verplichting gekozen voor de zogenaamde bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor deze methode is de flexibele structuur. Bouwblokken kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De bouwblokkenmethode is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook om social return op creatieve wijze in te vullen in uw organisatie. In de bouwblokken wordt een waarde toegekend aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe op een andere wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichting. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in te kopen bij een Sociale Onderneming en om Maatschappelijke activiteiten uit te voeren die naar ‘werk’ terug te leiden zijn.

Aantrekken van kandidaten

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van werkzoekenden in de doelgroep.  Eén van de mogelijkheden die de gemeente de opdrachtnemer biedt in het aantrekken van kandidaten is het Werkplein. Het Werkplein spant zich in om de aanlevering van kandidaten te bevorderen en ondersteunt de opdrachtnemer bij het realiseren van de social return bepaling in het contract. Hoe duidelijker de opdrachtnemer in zijn aanbod aangeeft welke mogelijkheden er zijn voor SROI, des te sneller en beter kan het Werkplein de opdrachtnemer van dienst zijn. Het Werkplein neemt niet de verantwoording over voor de invulling, die blijft te allen tijde bij de ondernemer.

Meer informatie

Vragen

Hebt u vragen? Mail dan naar socialreturn@almelo.nl
Om in contact te komen met het Werkplein Twente kunt u op de site van het Werkplein Twente kijken.