Gebiedsontwikkeling TenCate en spoorzone Nijverdal

Het bedrijventerrein aan de G. van der Muelenweg en de spoorzone in Nijverdal worden de komende jaren anders ingericht. Het voornemen is om de TenCate bedrijven te concentreren aan de G. van der Muelenweg. TenCate is hiervoor een samenwerking aangegaan met Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). De bestaande bouw op het bedrijventerrein wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Ook vindt er deels sloop en nieuwbouw plaats. Op die manier kunnen TenCate Grass, TenCate Protect en Toray Advanced Composites in Nijverdal gevestigd blijven. Dit betekent dat er bij deze bedrijven ruim 700 arbeidsplaatsen in de gemeente Hellendoorn behouden blijven.

Ruimte voor andere ontwikkelingen

Door de verhuizing van TenCate Grass van het Hoge Dijkje naar de G. van der Muelenweg, ontstaat er ruimte voor woningbouw aan het Hoge Dijkje. Daarnaast kijkt HMO op de locatie G. van der Muelenweg naar mogelijkheden voor een campus met ruimte voor lichte bedrijvigheid en innovatie. Ook (flex)wonen en een hotel zijn mogelijke nieuwe functies in het gebied ten noorden van het station. Dit betreft nog een verkenning; de komende tijd werkt HMO, in afstemming met de gemeente, verder aan de plannen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is het nodig om de G. van der Muelenweg te verleggen.

Stand van zaken juli 2024

Vrijdag 12 juli was het officiële overdrachtsmoment van de gebouwen en de grond van Ten Cate aan HMO. HMO zal de verdere ontwikkeling van dit gebied voor haar rekening nemen.

De gemeente doet op dit moment een stedenbouwkundige verkenning. Ze onderzoekt wat de mogelijkheden zijn op de locatie. Zodra daar meer duidelijkheid over is gaan HMO en de gemeente daarover in gesprek met de direct omwonenden.

Ondertussen is HMO bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe fabriek van TenCate Grass. Het oude bedrijfspand wordt gesloopt en daar komt een nieuwe fabriek voor in de plaats. Er worden tijdelijke parkeerplaatsen en kantoorruimte gecreëerd aan de noordkant van het terrein, tegenover de Campbellweg. Op die manier kan het personeel van TenCate Grass doorwerken. Direct omwonenden zijn daarover geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

De visie op het gebied wordt de komende periode door HMO en de gemeente Hellendoorn verder uitgewerkt. Hiervoor worden de reguliere procedures doorlopen van vergunningsaanvraag tot mogelijke uitvoering. Het is de bedoeling dat de plannen in fases uitgevoerd worden en alles voor 2029 gerealiseerd is. Het voornemen is om te beginnen met de bouw van een nieuwe fabriek door TenCate Grass (Thiolon) aan de G. van der Muelenweg. Daarna wordt de G. van der Muelenweg verlegd en volgt de rest van het plan.

De omgevingsvergunning voor de fabriek is aangevraagd en wordt momenteel getoetst door de Omgevingsdienst Twente namens de provincie. De plannen voor de rest van het gebied ten noorden van het station betreffen een verkenning. De komende tijd werkt HMO, in afstemming met de gemeente, verder aan de plannen. Ook moeten hier te zijner tijd alle juridische procedures voor worden doorlopen. De gemeenteraad heeft aangegeven achter de plannen te staan. Mocht er een wijziging in de bestemming van de gronden nodig zijn, dan is de goedkeuring van de gemeenteraad vereist.

  • Direct aanwonenden hebben een brief gekregen, waarin we ze uitnodigen voor een besloten bijeenkomst. Nadat deze brieven zijn bezorgd, hebben wij een nieuwsbericht gedeeld via onze eigen kanalen en lokale media.
  • Op 4 april organiseren HMO en de gemeente een inloopbijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen.
  • Zodra de plannen wat concreter zijn is het de bedoeling van HMO en de gemeente om inwoners hierbij te betrekken. Hoe dit vorm krijgt is nu nog niet bekend.

Wij hebben brieven gestuurd naar direct omwonenden. Als u geen brief heeft gehad komt dat omdat uw adres buiten onze selectie valt. U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 4 april.

HMO verkent de mogelijkheden om 100 tot 150 flexwoningen te bouwen op de locatie van TenCate. Hoeveel dat er exact worden is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van wat er op een verantwoorde manier in het gebied geplaatst kan worden. Flexwoningen mogen voor een periode van maximaal 15 jaar geplaatst worden.

Als op termijn de fabriek wordt uitgebreid richting de G. van der Muelenweg dan zal deze weg in westelijke richting worden verlegd. Het precieze tracé moet nog wel worden bepaald. Dit is afhankelijk van hoe de rest van de plannen worden ingevuld.

Ten Cate heeft het plan om duurzaam te bouwen. Ze heeft de wens om op het dak van de nieuwe fabriek zonnepanelen te plaatsen voor de energievoorziening van de productieprocessen van de gebruikers. Daarnaast wil ze samen met het waterschap kijken hoe het waterverbruik aanzienlijk verminderd kan worden. Deze besparing van elektriciteit en water zal tot een aanzienlijk lagere uitstoot van CO2en stikstof leiden.

HMO bouwt aan maatschappelijke gebiedsontwikkeling in Overijssel. Zij werkt altijd op plekken waar kwaliteit en toekomstbestendigheid onder druk staan. Dat kunnen gebouwen zijn, maar ook binnensteden of bedrijventerreinen. Als de markt een ontwikkeling niet oppakt, komt HMO in beeld. HMO kan verschillende rollen aannemen; ze kan bijvoorbeeld plannen maken of financieren, net waar de ontwikkeling om vraagt. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van HMO. Voor meer informatie over HMO kijk op www.hmo.nl.

TenCate verkoopt de grond aan HMO. HMO bereidt de nieuwbouw van de fabriek van Ten Cate Grass voor (denk aan plannen, ontwerpen en aanvraag vergunningen) en maakt verdere plannen voor de overige invulling van de terreinen. De gemeente denkt mee om er voor te zorgen dat er een stedenbouwkundig plan komt dat past in de omgeving en de uitstraling van het centrum van Nijverdal versterkt. Samen met de provincie Overijssel is de gemeente ook verantwoordelijk voor de vergunnings- en ruimtelijke procedures.

Ja, de gebruikelijke bezwaar- en beroepsmogelijkheden staan hiervoor open. Zoals zienswijzen, bezwaar en beroep. Zodra de omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen is verleend kunnen direct belanghebbenden bezwaar en eventueel beroep aantekenen. Als het Omgevingsplan moet worden aangepast bestaat er de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad en het instellen van beroep bij de Raad van State.

Denkt u dat uw huis minder waard wordt door deze ontwikkelingen? Dan kunt u vragen om een financiële tegemoetkoming. Dit heet nadeelcompensatie (voorheen planschade).

Het Informatiepunt Leefomgeving geeft meer gedetailleerde informatie over de nadeelcompensatie.

Onderhoud

Elke 2 tot 3 jaar worden de wegen in onze gemeente visueel geïnspecteerd. Op basis hiervan maken we een programma voor het wegbeheer. We kijken naar de kwaliteit van de wegen en de beschikbare middelen om te bepalen welke weg in welk jaar onderhoud nodig heeft.

Uit de visuele inspectie van de Koersendijk blijkt dat er op dit moment geen onderhoud nodig is. Hier en daar zijn er enkele oneffenheden en wat kleine verzakkingen, maar nog niet in die mate dat er nu onderhoud nodig is.

In de Koersendijk ligt een belangrijk transportriool, aangelegd in 1963. Omdat de ontwikkeling van TenCate mogelijk tot gevolg kan hebben dat er ook iets aan het riool moet veranderen, is het wenselijk om het eventuele onderhoud van de weg te combineren met het riool. Op die manier hoeft de weg niet meerdere keren opgebroken te worden. Zodra wij hier meer duidelijkheid over kunnen geven doen we dat.

Fietsstraat

Op dit moment fietsen veel scholieren door de Koersendijk om naar Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat te gaan. Dat verandert zodra de locatie aan de Noetselerbergweg in 2025 klaar is, maar de Koersendijk blijft een drukke fietsverbinding. We hebben al langer de wens om de Koersendijk om te bouwen tot fietsstraat. Dat is een inrichting van de weg die meer comfort en ruimte geeft aan fietsers. Wanneer dit uitgevoerd wordt is afhankelijk van de ontwikkelingen van TenCate. De wens blijft om de Koersendijk in te richten als fietsstraat.

Gemeente Helllendoorn:

Neem contact op met projectleider Vincent Rodijk, v.rodijk@hellendoorn.nl of bel (0548) 63 00 00. Telefonisch zijn we op de volgende tijden beschikbaar: Maandag tot en met donderdag 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur. Vrijdag: 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur.

HMO:

Bel op werkdagen 038-7 200 300 of mail naar info@hmo.nl.